header image
 

Riaditeľka Materskej školy Výčapy-Opatovce 478 po dohode so zriaďovateľom obcou
Výčapy – Opatovce a v súlade s legislatívou určuje zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

TERMÍN na podanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

od 7. mája 2018 do 11. mája 2018 v čase od 10,30 do 16,00 hod.

MIESTO podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy: Materská škola Výčapy – Opatovce 478

PODMIENKY NA PRIJATIE:

 • Dieťa od troch do šiestich rokov
 • Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľky základnej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky ( rozhodnutie o odklade odovzdať riaditeľke MŠ do 15.05.2018)
 • Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľky základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Výnimočne môže byť prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky, a to vtedy, ak je uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prijímajú prednostne.

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ:

 • Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31.08.2018
 • Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

OSTATNÉ PODMIENKY:

 • Deti, ktoré môžu nastúpiť do MŠ od 1. septembra 2018
 • Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.
V prípade, že budú umiestnené všetky deti s trvalým pobytom vo Výčapoch – Opatovciach, budú môcť byť prijaté aj deti z okolia.

PRI ZÁPISE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA PREDLOŽÍ RIADITEĽKE:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o očkovaní dieťaťa,
 • k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. 

Formulár žiadosti je zverejnený na www.msvycapyopatovce.sk alebo si ho môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

PRIJATIE DIEŤAŤA:

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme v materskej škole
od 11. júna 2018.Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom a číslom OP.

Dňa 22. 3. 2018 navštívili predškoláci Základnú školu vo Výčapoch-Opatovciach, aby sa oboznámili s jej prostredím, nakoľko ich onedlho čaká zápis do ZŠ. Bývalí spolužiaci si pre nich pripravili krátke divadelné vystúpenie a naši predškoláci krátky program z básničiek, piesne a odovzdali sladké prekvapenie. Za to, že túto návštevu zvládli bez slzičiek, dostali ako odmenu medailu a čokoládové vajíčko. Všetkým želáme veľa úspechov a samé dobré známky.

Dňa 16. 3. 2018  mohli naše sovičky zažiť výnimočnú noc, Pyžamovú noc s rozprávkami, nakoľko ju strávili v materskej škole a to bez rodičov. Bola to noc plná očakávaní a prekvapení. Už po príchode do materskej školy bolo na deťoch badať, aké sú nedočkavé, čo sa bude diať. Veru sa aj dialo. Najskôr sa deti zmenili na princov a princezné tak, že si vyrobili koruny, ďalšou úlohou bolo uhádnuť hádanku a to názov rozprávky. Po uhádnutí hádanky sa mohli  vydať na pátraciu akciu do tmavých chodieb materskej školy, len  s pomocou bateriek a hľadať obrázok k danej uhádnutej rozprávke. Medzi pátracími akciami sa deti posilnili mafinami, ovocím, aby sa im ľahšie pátralo. Po uhádnutí všetkých hádaniek a nájdení všetkých obrázkov sa mohla začať očakávaná diskotéka. Ešte rozprávka na dobrú noc s pukancami, umyť zuby a šup do postielok. Veríme, že sa všetkým páčilo a každý si odniesol množstvo zážitkov.

6. 3. 2018 sa deti z našej materskej školy vybrali na exkurziu do miestnej knižnice. Od tety Dášky sa dozvedeli, aké knihy sa v našej knižnici nachádzajú, ako sa dajú požičiavať a ešte veľa zaujímavého o knihách. Samozrejme neváhali a niektoré si aj prelistovali.

 

Dňa 19. 2. 2018 zavítalo do našej materskej školy VESMÍRNE PLANETÁRIUM v podobe veľkej gule. Deti so zatajeným dychom čakali, čo sa v nej bude diať. Predstavenie, v ktorom sa objavilo množstvo hviezd, mesiac, slnko, planéty, deťom pomohlo dotvoriť predstavy o vesmíre. Príbehom o Mesiačiku, ktorý hľadal Slnko, mohli deti vidieť rôzne súhvezdia, našu galaxiu, či planétu Zem.

Dňa 15. 2. 2018 do našej materskej školy zavítala spevácka skupina NÁDEJ, ktorá nám krátkym hudobným pásmom prišla predviesť zvyky a obyčaje. Príbehom o malom semiačku deti oboznámili, z čoho a ako sa zhotovovalo oblečenie, tradičné kroje, ukázali množstvo predmetov potrebných na túto činnosť. Známe piesne si s nimi zaspievali aj deti, ktoré tetušky odmenili hlasným potleskom. Srdečne ďakujeme a veríme, že k nám zavítajú opäť.

Fašiangový “Dopravný karneval” sa konal v sále kultúrneho domu v piatok 26. januára 2018. V kultúrnom programe sa predstavili deti materskej školy a tradičný fašiangový palicový tanec zatancovali predškoláci. Pre rodičov a deti boli pripravené súťaže v rôznych dopravných disciplínach a odmena pre odvážnych, ktorú rozdávali páni policajti. Všetci si pochutnali na sladkej torte a cukrovej vate.

Dňa 24. 2. 2018 sa vo vyzdobenej školskej jedálni konal fašiangový karneval. Každá trieda sa predstavila nacvičeným programom v maskách, ktoré im pomohli vyrobiť pani učiteľky. Všetci si pochutnali na miešanom ovocí, ktoré chutilo každému a dodalo novú energiu.

Dňa 16. 1. 2018 sme v našej materskej škole privítali sokoliara. Deti sa metódou zážitkového učenia dozvedeli o spôsobe života rôznych druhov sov, sokolov, jastraba či krkavca. Najväčší odvážlivci mali možnosť vyskúšať si týchto dravcov aj chytiť a poťažkať si ich váhu.

Kalendárny rok sme ukončili vianočnou besiedkou pri stromčeku. Pod vyzdobeným stromčekom si deti našli darčeky od Ježiška: hračky do každej triedy, kočíky, bábiky, lego, odrážadlá…, ale aj didaktické pomôcky pre využitie vo výchovno-vzdelávacej činnosti. Každá trieda si pripravila krátky program a vianočnú atmosféru dopĺňali tíško znejúce vianočné koledy.

« Older Entries