header image
 

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU, usmernenia MŠVVaŠ SR vyhlášky ÚVZ SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí a osoby vstupujúce do vnútorných priestorov materskej školy prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (pondelok) odovzdá zákonný zástupca učiteľke vykonávajúcej ranný filter tlačivo Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Rodičia a sprevádzajúce osoby nemusia predkladať negatívny test alebo potvrdenie o výnimke pokiaľ je okres Nitra v ružovej farbe.

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti k stiahnutiu TU

Pravidlá pre školy v ružovom okrese TU

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU, usmernenia MŠVVaŠ SR, vyhlášky ÚVZ SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí a osoby vstupujúce do vnútorných priestorov materskej školy prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (pondelok) odovzdá zákonný zástupca dieťaťa Čestné  vyhlásenie  o dezinfekčnosti  a k  nahliadnutiu  negatívny  výsledok  testu nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie uvedené v infografike:

 

 

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Testovanie na ochorenie COVID-19 sa v obci uskutoční v sobotu 24. apríla 2021 od 8,00 – 16,00 hod. Dezinfekčná prestávka bude od 12,00 – 13,00 hod. 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 19.4.2021 A TESTOVANIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MATERSKÚ ŠKOLU

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok a priestorov zamestnávateľa aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí, zamestnancov materskej školy a osoby vstupujúce do priestorov materskej školy preukazovať sa platným 7 dňovým testom .

V pondelok odovzdá zákonný zástupca dieťaťa poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 kalendárnych dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Dňa 17. apríla 2021 (sobota) v  Kultúrnom dome v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. je zabezpečené testovanie pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

Dezinfekčná prestávka bude v čase od 12.00 do 13.00 hod.. Posledný odber pred obedňajšou dezinfekčnou prestávkou je o 12.45 hod. resp. pred ukončením testovania o 15.45 hod.

Zápis do Materskej školy Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce so súhlasom zriaďovateľa

Obec Výčapy – Opatovce oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční

od 4.5. 2021 do 6. 5. 2021

 

Zákonný zástupca dieťaťa pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ postupuje nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; tromi spôsobmi.

 • Elektronickou formou (e-mailom) ; odoslaním naskenovaných tlačív na e-mail msvo478@gmail.com
 • Poštou na adresu: Materská škola Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce, 951 44
 • Osobne v budove materskej školy s  dôrazom na dodržiavanie všetkých aktuálne platných

       hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch:

4. máj 2021 v čase od 09.00 hod do 14.00 hod

5. máj 2021 v čase od 13.00 hod do 16.30 hod

6. máj 2021 v čase od 10.00 hod do 12.00 hod

Zákonný zástupca dieťaťa musí mať aktuálny test na COVID -19,  nie starší ako 7 dní.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní
 • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

 Ak pôjde o prijatie dieťaťa so ŠVVP k žiadosti okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní aj:

 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré obsahuje informácie o ŠVVP daného dieťaťa ako aj odporúčania, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o prijatí daného dieťaťa tak z pedagogického ako aj personálneho, priestorového alebo aj materiálno-technického hľadiska a
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (ktoré môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. Výnimkou je len prípad, ak na rodnom liste dieťaťa nie je otec uvedený.

             Formulár žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je v úseku Ďalšie dokumenty

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 • Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31.08.2021.
 • Deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho.

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú uprednostnené:

 • Deti, ktoré do septembra 2021 dovŕšia vek 3 rokov.
 • Deti, ktoré do MŠ nastúpia k septembru 2021.
 • Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ.

Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na kapacitu MŠ a  postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022 vydá riaditeľka do 15.06. 2021.

Informácie o povinnom  predprimárnom vzdelávaní

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa §28a ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Podľa § 59a ods. 1 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak si zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.
 • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.
 • Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o materskú školu.

                                                                                                                                                        Bc. Mária Beňová

                                                                                                                                                 riaditeľka materskej školy

S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády SR č. 176 z 31. marca 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu  obnovuje školské vyučovanie v materských školách pre všetky zapísané deti.

V pondelok odovzdá zákonný zástupca dieťaťa poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Žiadam rodičov, ktorí majú záujem o prerušenie dochádzky dieťaťa do konca apríla a na viac ako 30 dní, aby do 14.04.2021 odovzdali riaditeľke MŠ Žiadosť o prerušenie dochádzky do materskej školy. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke materskej  školy.

 

Prevádzka v materskej škole v čase od 1.4.2021 do 6.4.2021 je so súhlasom zriaďovateľa prerušená.

Od 7.4.2021 bude materská škola v prevádzke pre všetky zapísané deti. V stredu zákonný zástupca dieťaťa odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. K  nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

V prípade  zmien vás budeme informovať po usmernení ministerstva školstva.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská dochádzka sa predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov.

Povinné predprimárne vzdelávanie bude plniť od septembra 2021 každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane):

 • dovŕši päť rokov veku,
 • dovŕši päť rokov vekupovinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť. Toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá minimálne jeden, maximálne dva školské roky (ak dieťa pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania)

Viac TU

 

V prípade otázok k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole môžete kontaktovať riaditeľku MŠ.

Už čoskoro Vás na stránke budeme informovať o zápise do Materskej školy, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce.

 

V súlade s usmernením MŠVVaV SR a so súhlasom zriaďovateľa bude materská škola od 22.03. 2021 v prevádzke pre všetky deti, ktoré sú zapísané do MŠ. 

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19, alebo potvrdenie o očkovaní.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy k stiahnutiu TU

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, a tým nám pomáhajú skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces v materskej škole.  Srdečná vďaka.

 

Vážení rodičia , priatelia školy a široká verejnosť,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na materskej škole

 • skvalitnenie materiálno-technického vybavenia materskej školy

      

Ako postupovať sa dozviete na nástenkách v šatniach, poradia Vám pedagogickí zamestnanci alebo pani Vlasta Sahulčíková.

Tlačivo vyhlásenia o poukázaní 2% dane nájdete v sekcii 2%dane.

Ďakujeme.

S účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021 MŠVVaŠ SR mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021

Na základe tohto rozhodnutia  MŠ umožňuje výchovno – vzdelávací  proces prednostne  pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Zákonný zástupca dieťaťa každý pondelok odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je prehlásenie, že zákonný zástupca resp. obaja zákonní zástupcovia dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti nemá/nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov

k stiahnutiu TU

 

Žiadame rodičov, aby naďalej dodržiavali prísne epidemiologické opatrenia v záujme ochrany zdravia detí, Vás a zamestnancov MŠ.

« Older Entries