header image
 

V súlade s pokynmi MŠVVaŠ, ÚVZ SR  a  po dohode so  zriaďovateľom bude od 25.01.2021 materská škola otvorená len pre deti, ktorých zákonní zástupcovia pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým vyplýva z povahy ich práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu a musia dochádzať do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce.

Nastúpiť môže iba dieťa, ktorého rodičia e-mailom potvrdili záujem o dochádzku do materskej školy od 25.01.2021; len ak sa  obidvaja rodičia preukážu negatívnym testom alebo dokladom o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starším ako tri mesiace.

Pracovná ponuka: Pracovníčka v administratíve
Lokalita: Materská škola, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce
Pracovná oblasť: Účtovníčka, pracovníčka PAM, administratíva
Typ pracovného úväzku: Plný úväzok
Ak máte záujem, pošlite svoj životopis na e-mailovú adresu msvo478@gmail.com.
do 30. januára 2021.Všetkým ďakujeme za prejavený záujem. Budeme kontaktovať len tých
uchádzačov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor.

 
Bližšie informácie nájdete v priečinku Materská škola/Voľné pracovné miesta

OD 11.01. 2021 DO 15.01. 2021 MATERSKÁ ŠKOLA NEBUDE V PREVÁDZKE Z DÔVODU VYSOKEJ CHOROBNOSTI ZAMESTNANCOV.

ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

POKOJNÉ  A LÁSKYPLNÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV

ŽELÁ KOLEKTÍV MŠ

pozdrav

V materskej škole bude v čase vianočných prázdnin prerušená prevádzka od 21.12 2020 do 08.01. 20201

Prevádzka v materskej škole sa začne 11.01. 2021 ( pondelok)

V prvom polroku šk. roka 2020/2021 sme nemali tak veľa akcií ako po minulé roky, ale aj tak máme veľa zážitkov a veselých príhod. Na jeseň sme využili jeden z mála slnečných dní išli si  púšťať šarkana. V novembri sme sa venovali téme zdravie a choroba a oslávili Deň materských škôl pohybovými aktivitami a súťažami, za ktoré si deti zaslúžili odmenu. V decembri nás prišiel navštíviť Mikuláš. Veľmi sa ponáhľal, ale našiel si chvíľu čas a vypočul si piesne a básne, ktoré si deti pre neho pripravili.

Rozhodnutie RÚVZ

klik sem: rozhodnutie RUVZ NR

Z rozhodnutia vyberáme poučenie pre zákonných zástupcov detí:

Počas prerušenia prevádzky sú všetky deti z triedy Rybičky a určení zamestnanci povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia v termíne do 26.11.2020:

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ,

bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) a v prípade objavenia sa

príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a podrobiť sa odberu

biologického materiálu,

b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení,

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných

hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste

izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 16. 11. 2020

K stiahnutiu tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

 

Organizácia, prevádzka a podmienky výchovy v materskej škole od 9. novembra 2020 

 Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ je potrebné sa preukázať oprávnením na vstup do priestorov:                                                             

1. potvrdením o negatívnom výsledku testu:

 • RT-PCR testu vykonaním od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020,         
 • certifikátom vydaným MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcich sa na celoplošnom testovaní ” Spoločná zodpovednosť”,                                                                                 
 • RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom MZ SR vykonaným od 9. novembra do 15. novembra 2020,

2. potvrdením o výnimke podľa prílohy vyhlášky č.21 alebo podľa prílohy vyhlášky č. 16

 

Pravidlá vstupu osoby, ktorá absolvovala/neabsolvovala testovanie v rámci 2. kola testovania:

    1. V prípade negatívneho výsledku testu

 • Zákonný zástupca, sprevádzajúca osoba môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ len s potvrdením o negatívnom teste.
 • Učiteľka vykonávajúca ranný filter ( alebo poverená osoba) vyzve zákonného zástupcu, alebo sprevádzajúcu osobu, aby sa preukázal potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo potvrdením o výnimke.
 • Zákonný zástupca predloží pri prvom vstupe nástupe dieťaťa do materskej školy učiteľke vykonávajúcej ranný filter Vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

           Vyhlásenie o bezinfekčnosti k stiahnutiu tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti   

           2. V prípade pozitívne testovanej osoby

 • Ak dieťa, zamestnanec, alebo zákonný zástupca má pozitívny výsledok testu ( alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec ani dieťa nenavštevujú školu.
 • Ak je dieťa v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára pre deti a dorast a oznámi riaditeľke MŠ jeho povinnú izoláciu. Pri návrate do MŠ po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca učiteľke vykonávajúcej ranný filter potvrdenie od lekára.
 • V prípade, ak malo dieťa pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre MŠ a po konzultácií s miestne príslušným RÚVZ.

          3. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke

 • Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ a dieťa ostáva doma 10 kalendárnych dní.
 • Pri návrate do MŠ po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca učiteľke vykonávajúcej ranný filter vyhlásenie o bezinfekčnosti.

           Vyhlásenie o bezinfekčnosti k stiahnutiu tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 •  Dieťa v materskej škole, ktoré sa nezúčastnilo testovania má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho testu.

Ostatné podmienky organizácie prevádzky  a podmienky výchovy ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Usmernenie tu KLIK

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Usmernenie tu KLIK

 oznam

      V súlade s rozhodnutím ministra o opatreniach platných od 12.10.2020  v školskom roku 2020/2021sa v materskej škole:

 • v šatni sa smie nachádzať max. 6 osôb – 3 dospelí a 3 deti
 • nemôžu sa organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode.
 • realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje
 • stravovanie je organizované tak, aby sa skupiny (triedy) nepremiešavali

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa do MŠ “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.
« Older Entries