header image
 

Svoj sviatok deti oslávili v materskej škole veľkou športovou olympiádou, v ktorej si mohli zmerať sily v rôznych športových disciplínach. Každému sa v nich darilo a dokázal ich zdolať, za čo bol odmenený medailou a sladkosťou.

Po chutnom obede na deti čakalo prekvapenie v podobe divadielka “Svetielko”, ktoré prišlo pre deti zahrať predstavenie pod názvom “Divadlo o drakoch a princeznách”.

Deň detí sme zakončili hudobným vystúpením Viktora Guľváša, ktorý deťom zahral a zaspieval rôzne veselé detské piesne. Hoci nám počasie neprialo, nálada bola výborná a deti si veselo pospevovali známe piesne.

 

Dňa 31. 5. 2018 si prišlo zmerať sily v športových disciplínach 5 materských škôlok zo susedných obcí. Každú škôlku reprezentovali dve deti. Na tému rozprávky “Janko Hraško” si p. učiteľka Katarína Bukovcová pripravila rôzne športové disciplíny, ktoré deti hravo zvládli a boli odmenené diplomom, medailou a balíčkom plným prekvapení.

Dňa 7. 5. 2018 deti absolvovali výlet do okresného mesta – Nitry. Mohli vidieť dominantu mesta – Nitriansky hrad, futbalový, či zimný štadión. V mestskom parku si pozreli zvieratká, vyskúšali rôzne preliezky a sovičky aj bludisko.

Dňa 30. 4. 2018 chlapci s pomocou p. učiteliek postavili pred budovou našej materskej školy “máj”, ktorý vyzdobili  dievčatá uviazaním farebných stužiek.  Na záver si všetci spoločne zaspievali ľudové piesne a zatancovali tanček.

Čo sa deti naučili v materskej škole o dopravnej výchove mohli predviesť na našom dopravnom ihrisku pod vedením p. učiteľky Katky Dávidovej, ktorá si pre nich pripravila krátku prednášku a rôzne aktivity o dodržiavaní dopravných predpisov a bezpečnosti na cestách.

Dňa 17. 4. 2018 sa deti z materskej školy vybrali pešo na farmu do Ľudovítovej. Aj tento rok nás privítala teta Betka Adamčová, ktorá deťom poukazovala hospodárske zvieratká, porozprávala ako sa o zvieratká treba starať a aký je z nich úžitok. Ďakujeme a tešíme sa zas o rok.

V mesiaci marec sa konali v našej materskej škole tvorivé dielne, ktoré sa niesli v duchu Veľkej noci a prichádzajúcej jari. Rodičia s deťmi zhotovovali rôzne veľkonočné ozdoby, zapichovačky do kvetináčov, kohútikov, sliepočky, zajačikov ale aj rôzne jarné kvietky. To, že sú šikovné nielen deti, ale aj rodičia či starí rodičia, dokazuje množstvo zhotovených krásnych výrobkov.

Riaditeľka Materskej školy Výčapy-Opatovce 478 po dohode so zriaďovateľom obcou
Výčapy – Opatovce a v súlade s legislatívou určuje zápis detí do materskej školy
pre školský rok 2018/2019 nasledovne:

TERMÍN na podanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

od 7. mája 2018 do 11. mája 2018 v čase od 10,30 do 16,00 hod.

MIESTO podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy: Materská škola Výčapy – Opatovce 478

PODMIENKY NA PRIJATIE:

 • Dieťa od troch do šiestich rokov
 • Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľky základnej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky ( rozhodnutie o odklade odovzdať riaditeľke MŠ do 15.05.2018)
 • Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľky základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky
 • Výnimočne môže byť prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky, a to vtedy, ak je uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prijímajú prednostne.

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ:

 • Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31.08.2018
 • Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

OSTATNÉ PODMIENKY:

 • Deti, ktoré môžu nastúpiť do MŠ od 1. septembra 2018
 • Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.
V prípade, že budú umiestnené všetky deti s trvalým pobytom vo Výčapoch – Opatovciach, budú môcť byť prijaté aj deti z okolia.

PRI ZÁPISE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA PREDLOŽÍ RIADITEĽKE:

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o očkovaní dieťaťa,
 • k nahliadnutiu rodný list dieťaťa. 

Formulár žiadosti je zverejnený na www.msvycapyopatovce.sk alebo si ho môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

PRIJATIE DIEŤAŤA:

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme v materskej škole
od 11. júna 2018.Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom a číslom OP.

« Older Entries