header image
 

Organizácia a prevádzka a podmienky výchovy v materskej škole od 1.júna 2020 do konca školského roka alebo do odvolania RÚVZ Nitra zameraný na prevádzku , vnútorný režim a podmienky na zaistenie ochrany  a bezpečnosť detí

TU KLIKNI

Rozhodnutie zriaďovateľa o otvorení MŠ a ZŠ (1)

Rodičia detí, ktoré majú v skrinkách veci, si môžu pre ne prísť 11.05.2020 (pondelok) od 9.00 hod do 11.00 hod, alebo 12.05.2020 (utorok) od 14.00 hod do 16.00 hod.

Ďakujeme

Darcovia, ktorí chcú poukázať materskej škole 2% z odvedenej dane, môžu aj naďalej potvrdenie o zaplatení príjmu vhodiť do poštovej schránky MŠ (nachádza sa na bráne MŠ).  Poverený zamestnanec ich spracuje a odovzdá na daňový úrad.  

Ďakujeme.

Zmena zápisu detí do materskej školy

Z dôvodu prerušenia vyučovania v materskej škole a ďalších opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 bude zápis do našej materskej školy  prebiehať elektronicky alebo poštou.

     Na základe rozhodnutia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie zo dňa 28. 04. 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR mení podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:  

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie      o zdravotnom stave, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní), dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté na diagnostický pobyt.
  • rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy

Termín a spôsob  podania žiadosti: v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020

  • elektronickou formou: msvo478@gmail.com (aj bez zaručeného elektronického podpisu),
  • poštou: Materská škola, Kultúrna 478/15, 951 44 Výčapy – Opatovce
  • dňa 5.2020 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod  vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na bráne materskej školy

Formulár žiadosti bude v čase zápisu (od 30.04.2020 do 31.05.2020) zverejnený na webovom sídle materskej školy www.msvycapyopatovce.sk,  môžete ho vyplniť a poslať.

Termín a spôsob vydania rozhodnutia

  • do 30.06.2020 vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Výčapy-Opatovce, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.
  • poštou pošleme listinnú kópiu rozhodnutia

Vaše otázky k zápisu detí adresujte riaditeľke materskej školy na adresu mariabenovabc@gmail.com. Ďakujeme Vám za prejavený záujem a za Vašu dôveru, určite to spolu zvládneme.

 

 

 

 

PREVÁDZKA V MATERSKEJ ŠKOLE JE PRERUŠENÁ DO ODVOLANIA.

 

 

Žiadame zákonných zástupcov, aby poplatok za čiastočnú úhradu nákladov za MŠ v sume 10€ za mesiac apríl neuhrádzali.

 

 

Všetky podujatia a aktivity v mesiaci apríl sú zrušené.

OZNAM

Oznamujeme darcom, ktorí chcú poukázať materskej škole 2% z odvedenej dane, že môžu potvrdenie o zaplatení príjmu vhodiť do poštovej schránky MŠ (nachádza sa na bráne MŠ)  do 27.04.2020. Poverený zamestnanec ich spracuje a odovzdá na daňový úrad.  

Ďakujeme.

Z dôvodu nariadenia MŠVVaŠ SR a rozhodnutia hlavného hygienika sa v materskej škole prerušuje vyučovanie v období od 16. 03. 2020 do 27. 03. 2020.

Vyšetrenie zraku sa z dôvodu prerušenia prevádzky materskej školy nebude realizovať v dohodnutom termíne 18. 03. 2020.

 

Zápis do MŠ

Picture 1 of 1

Tak ako aj po iné roky aj tento školský rok sme sa vybrali do miestnej knižnice. Teta Dáška nás už čakala  a deťom porozprávala, ako to v takej knižnici chodí. Načo nám slúži čitateľský preukaz, kto si môže prísť knižku požičať a samozrejme ako sa treba o knižku či už našu alebo  z knižnice starať. Taktiež sme sa dozvedeli že knižnica vo Výčapoch -Opatovciach funguje už 60 rokov. Mnohé deti tu boli po prvý krát a keď si mohli hociktorú knižku pozrieť, vôbec neváhali.

« Older Entries