header image
 

Dňa 15. 5. 2017 deti absolvovali výlet do okresného mesta – Nitry. Mohli vidieť dominantu mesta – Nitriansky hrad, futbalový či zimný štadión. V mestskom parku si pozreli zvieratká, vyskúšali rôzne preliezky a bludisko.

Dňa 26. 4. 2017 sa deti z materskej školy vybrali pešo na farmu do Ľudovítovej. Privítala nás teta Betka Adamčová. Deťom poukazovala hospodárske zvieratká, porozprávala ako sa o zvieratká treba starať a aký je z nich úžitok. Ďakujeme.

Všetci turistickú vychádzku zvládli na žltého smajlíka.

Deti z 3. A a 3.B si pre nás nacvičili divadielka. 3. A si pripravila veršovanú rozprávku: O Červenej čiapočke a 3. B zdramatizovala veršovanú rozprávku: Medovníkový domček. Za odmenu všetkým malým hercom deti z 1. triedy vyrobili cukríkové slniečka.

15. 3. 2017 sa vybrali deti z 3. A a 3. B triedy na exkurziu do  miestnej knižnice. Od p. Dávidovej sa dozvedeli ako sa v knižnici dajú požičiavať knihy a veľa zaujímavostí o knihách.

Obchodné centrum L&Š Nitra a spoločnosť HET SLOVAKIA s.r.o sa rozhodli venovať materiál v hodnote 2000 euro na opravu detského ihriska jednej materskej škole v Nitre a blízkom okolí.

Je teraz na Vás, aby ste pomohli vyhrať práve našej materskej škole.

Hlasujete v čase od 1. mája do 25. júna na www.farby.sk/ihrisko. Materskej škole, ktorá získa najviac hlasov bude venovaný materiál na opravu alebo výstavbu nového ihriska v hodnote 2000 euro .

Viac informácií nájdete na www.farby.sk/ihrisko.

Ď A K U J E M E   Z A   K A Ž DÝ   L I K E .

 

 

Riaditeľka Materskej školy Výčapy-Opatovce v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa bude konať

od 15. mája 2017 do 18. mája 2017

v čase od 10,00 do 16,00 v materskej škole

Rodič je povinný:

 • Podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosť je dostupná na www.msvycapyopatovce.sk alebo v MŠ)
 • Predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorasť, ktoré obsahuje údaje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 • K žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa na porovnanie údajov k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

Kritériá prijatia dieťaťa na predpimárne vzdelávanie:

V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do MŠ bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa:

 • s trvalým pobytom v obci,
 • ktoré už má v materskej škole súrodenca,
 • ktoré dovŕšilo 4 – 3 roky,
 • ktoré je dieťaťom zamestnanca materskej školy alebo zriaďovateľa materskej školy,
 • ktorého rodičia sú zamestnaní

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme

v materskej škole od 15. júna 2017. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom a číslom OP.

 

 

 

 

 

 

Celý marec sa nesie v téme ” Z rozprávky do rozprávky”. 1. 3. 2017 N. Dávidová a D. Čuláková prezentovali svoje vedomosti z počítačovej a matematickej  gramotnosti v materskej škole Koniarovce. Matematické úlohy riešili na interaktívnej tabuli v rozprávke Rukavička. Ich úsilie odmenili diplomom a vecnými cenami. Gratulujeme!

V ten istý deň, 28. 2. 2017 nás pozvali členovia Základnej organizácie dôchodcov vo Výčapoch-Opatovciach na fašiangové posedenie seniorov. Predškoláci ukázali starším fašiangovníkom palicový tanec a predškoláčky im k palicovému tancu zaspievali pieseň Fašiangy-Turíce. Ich snaha bola odmenená potleskom a sladkou odmenou.

 

Aj hudobný koncert Simony Hudákovej, ktorý sa konal 28. 2. 2017, sa niesol v znamení spevu, tanca a dobrej zábavy. Deti pomáhali Simsalale spievať, tancovať, hrať na rytmických nástrojoch.

V materskej škole, vo vyzdobenej jedálni sa konal 24. 2. 2017 Karneval zvieratiek. Hudba a spev sa niesol celou materskou školou. Karnevalové masky si pochutnali na miešanom ovocí, fánkach a džúse.

« Older Entries