header image
 

Pracovná ponuka: záhradník/kurič

Lokalita: Materská škola, Kultúrna 478/15, Výčapy-Opatovce

Pracovná oblasť: úprava areálu, kontrola stavu kotlov, kúrenie

Typ pracovného úväzku: 25 % úväzok ( 10 hod. týždenne)

Ak máte záujem , pošlite svoj životopis na e-mailovú adresu: msvo478@gmail.com

Bližšie informácie nájdete v priečinku Materská škola/Voľné pracovné miesta.

 

ORGANIZAČNÉ USMERNENIE K PREVÁDZKE

 MATERSKEJ ŠKOLY A PODMIENKY ZAISTENIA BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA DETÍ

Podmienky vstupu do objektu materskej školy

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, zvýšenou teplotou, kašľom, zvracaním, kožnou vyrážkou, hnačkou, náhlou stratou chuti a čuchu ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov MŠ. Vstup cudzím osobám je umožnený len so súhlasom riaditeľky MŠ a potvrdením čestného prehlásenia o bezinfekčnosti danej osoby.

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest upravuje vyhláška ÚVZ SR 206/2021 zo 17. 5. 2021.

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v interiéri:

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom (šálom, šatkou) v interiéri majú všetci  s výnimkou:

 • detí v materskej škole,
 • osoby so závažnými poruchami autistického spektra a osoby so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Podmienky prekrytia horných dýchacích ciest v exteriéri:

Povinnosť prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) rúškom (šálom alebo šatkou) je povinné pri hromadných podujatiach s výnimkou:

 • deti v materskej škole,
 • osôb so závažnými poruchami autistického spektra a osôb so stredným a ťažkým mentálnym alebo sluchovým postihnutím.

Zákonný zástupca zodpovedá za

 Dodržiavanie aktuálnych hygienicko-epidemiologických opatrení pri privádzaní a odovzdávaní dieťaťa do MŠ aj počas pobytu v šatni.

Zabezpečenie umiestnenia rezervného rúška  dieťaťa do nádoby označenej menom a nápisom „náhradné rúško“.

Predkladanie písomného vyhlásenia o bezinfekčnosti podpísané rodičom: po každom prerušení dochádzky dieťaťa do MŠ v trvaní 3 a viac  po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) z akýchkoľvek dôvodov (okrem zdravotných).

Predkladanie Potvrdenia o chorobe, vystavené príslušným lekárom: pri prerušení dochádzky viac ako 5  pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia.

Bezodkladné nahlásenie riaditeľke MŠ: podozrenie a potvrdenie ochorenia na COVID-19 a nariadenie karantény dieťaťa.

Pokyny k vnútornému režimu MŠ

 •  Prevádzka MŠ ostala nezmenená: od 6.30 hod do 16.30 hod.
 • Nastúpiť môže iba zdravé dieťa z rodiny, ktorá nie je v karanténe
 • Dieťa do MŠ školy sprevádza len jeden zákonný zástupca (1 sprevádzajúca osoba)
 • Dieťa a sprevádzajúca osoba vstupujú do budovy hlavným vchodom s dodržaním dezinfekcie rúk, odstupov, rúška.
 • V šatni sa smie nachádzať max. 6 osôb (3 dospelí a 3 deti).
 • V prípade, že zákonný zástupca potrebuje prevziať dieťa na obed, musí o tom vopred informovať učiteľku (deň dopredu alebo ráno).
 • Naďalej platí zákaz nosenia hračiek, iného materiálu alebo pomôcok z domáceho prostredia do materskej školy.
 • Sprevádzajúca osoba odovzdá dieťa učiteľke vykonávajúcej ranný filter.

Ranný zdravotný filter organizuje učiteľka vo svojej triede

 Za prítomnosti sprevádzajúcej osoby skontroluje ďalšie možné príznaky ochorenia dieťaťa ako začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ.

Meranie teploty dieťaťa bezdotykovým teplomerom zisťuje učiteľka priebežne. Ak je teplota nižšia ako 37,5 st. C a dieťa neprejavuje iné príznaky akútnej infekcie dýchacích ciest  umyje si  ruky a môže ísť do triedy.

Učiteľka v prípade podozrenia na ochorenie (nielen na COVID-19) dieťa nepreberie.

Dieťaťu bola nameraná teplota vyššia ako 37,5 st.C (aj po troch opakovaniach) alebo v priebehu dňa vykazuje niektorý z možných príznakov COVID – 19: si bezodkladne nasadí rúško a je umiestnené do izolačnej miestnosti. Škola kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý dieťa bezodkladne vyzdvihne. V daný deň odchádza do domáceho prostredia.

Pokyny pre rodiča:

Ak dieťa počas dňa v domácom prostredí nevykazuje iné známky ochorenia (nielen príznaky Covid-19, ale ani iné príznaky), telesná teplota klesla, nie je potrebná ďalšia izolácia a dieťa môže ísť na druhý deň opäť do školy, kde sa štandardne ráno opäť vykoná meranie telesnej teploty pri vstupe do triedy.

Podozrenie na ochorenie v prípade dieťaťa:

Dieťa s podozrením na COVID-19 nenavštevuje MŠ, až do usmernenia RUVZ NR , výchovnovzdelávací proces ostatných detí prebieha štandardným spôsobom. Ak dieťa absolvuje RT – PCR test a výsledok je :

 1. Negatívny: rodič informuje riaditeľku MŠ , riadi sa pokynmi RÚVZ alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast. VVP sa realizuje štandardným spôsobom
 2. Pozitívny: rodič informuje riaditeľku MŠ, riadi sa pokynmi RÚVZ alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast. MŠ sa riadi usmerneniami podľa oranžovej fázy
 3. Dieťa nie je podrobené RT – PSR testu: rodič aj MŠ sa riadia usmerneniami RÚVZ NR.

 

 

 

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU, usmernenia MŠVVaŠ SR, vyhlášky ÚVZ SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí a osoby vstupujúce do vnútorných priestorov materskej školy prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (pondelok) odovzdá zákonný zástupca dieťaťa Čestné  vyhlásenie  o dezinfekčnosti  a k  nahliadnutiu  negatívny  výsledok  testu nie starší ako 7 dní alebo potvrdenie uvedené v infografike:

 

 

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Testovanie na ochorenie COVID-19 sa v obci uskutoční v sobotu 24. apríla 2021 od 8,00 – 16,00 hod. Dezinfekčná prestávka bude od 12,00 – 13,00 hod. 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 19.4.2021 A TESTOVANIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MATERSKÚ ŠKOLU

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok a priestorov zamestnávateľa aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí, zamestnancov materskej školy a osoby vstupujúce do priestorov materskej školy preukazovať sa platným 7 dňovým testom .

V pondelok odovzdá zákonný zástupca dieťaťa poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 kalendárnych dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Dňa 17. apríla 2021 (sobota) v  Kultúrnom dome v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. je zabezpečené testovanie pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

Dezinfekčná prestávka bude v čase od 12.00 do 13.00 hod.. Posledný odber pred obedňajšou dezinfekčnou prestávkou je o 12.45 hod. resp. pred ukončením testovania o 15.45 hod.

Zápis do Materskej školy Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce so súhlasom zriaďovateľa

Obec Výčapy – Opatovce oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční

od 4.5. 2021 do 6. 5. 2021

 

Zákonný zástupca dieťaťa pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ postupuje nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; tromi spôsobmi.

 • Elektronickou formou (e-mailom) ; odoslaním naskenovaných tlačív na e-mail msvo478@gmail.com
 • Poštou na adresu: Materská škola Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce, 951 44
 • Osobne v budove materskej školy s  dôrazom na dodržiavanie všetkých aktuálne platných

       hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch:

4. máj 2021 v čase od 09.00 hod do 14.00 hod

5. máj 2021 v čase od 13.00 hod do 16.30 hod

6. máj 2021 v čase od 10.00 hod do 12.00 hod

Zákonný zástupca dieťaťa musí mať aktuálny test na COVID -19,  nie starší ako 7 dní.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní
 • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

 Ak pôjde o prijatie dieťaťa so ŠVVP k žiadosti okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní aj:

 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré obsahuje informácie o ŠVVP daného dieťaťa ako aj odporúčania, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o prijatí daného dieťaťa tak z pedagogického ako aj personálneho, priestorového alebo aj materiálno-technického hľadiska a
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (ktoré môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. Výnimkou je len prípad, ak na rodnom liste dieťaťa nie je otec uvedený.

             Formulár žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je v úseku Ďalšie dokumenty

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 • Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31.08.2021.
 • Deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho.

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú uprednostnené:

 • Deti, ktoré do septembra 2021 dovŕšia vek 3 rokov.
 • Deti, ktoré do MŠ nastúpia k septembru 2021.
 • Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ.

Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na kapacitu MŠ a  postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022 vydá riaditeľka do 15.06. 2021.

Informácie o povinnom  predprimárnom vzdelávaní

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa §28a ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Podľa § 59a ods. 1 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak si zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.
 • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.
 • Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o materskú školu.

                                                                                                                                                        Bc. Mária Beňová

                                                                                                                                                 riaditeľka materskej školy

S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády SR č. 176 z 31. marca 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu  obnovuje školské vyučovanie v materských školách pre všetky zapísané deti.

V pondelok odovzdá zákonný zástupca dieťaťa poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Žiadam rodičov, ktorí majú záujem o prerušenie dochádzky dieťaťa do konca apríla a na viac ako 30 dní, aby do 14.04.2021 odovzdali riaditeľke MŠ Žiadosť o prerušenie dochádzky do materskej školy. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke materskej  školy.

 

Prevádzka v materskej škole v čase od 1.4.2021 do 6.4.2021 je so súhlasom zriaďovateľa prerušená.

Od 7.4.2021 bude materská škola v prevádzke pre všetky zapísané deti. V stredu zákonný zástupca dieťaťa odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. K  nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

V prípade  zmien vás budeme informovať po usmernení ministerstva školstva.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská dochádzka sa predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov.

Povinné predprimárne vzdelávanie bude plniť od septembra 2021 každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane):

 • dovŕši päť rokov veku,
 • dovŕši päť rokov vekupovinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť. Toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá minimálne jeden, maximálne dva školské roky (ak dieťa pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania)

Viac TU

 

V prípade otázok k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole môžete kontaktovať riaditeľku MŠ.

Už čoskoro Vás na stránke budeme informovať o zápise do Materskej školy, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce.

 

V súlade s usmernením MŠVVaV SR a so súhlasom zriaďovateľa bude materská škola od 22.03. 2021 v prevádzke pre všetky deti, ktoré sú zapísané do MŠ. 

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19, alebo potvrdenie o očkovaní.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy k stiahnutiu TU

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, a tým nám pomáhajú skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces v materskej škole.  Srdečná vďaka.

 

Vážení rodičia , priatelia školy a široká verejnosť,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na materskej škole

 • skvalitnenie materiálno-technického vybavenia materskej školy

      

Ako postupovať sa dozviete na nástenkách v šatniach, poradia Vám pedagogickí zamestnanci alebo pani Vlasta Sahulčíková.

Tlačivo vyhlásenia o poukázaní 2% dane nájdete v sekcii 2%dane.

Ďakujeme.

« Older Entries