header image
 

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU, usmernenia MŠVVaŠ SR, vyhlášky ÚVZ SR,  ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí a osoby vstupujúce do vnútorných priestorov materskej školy prekrytia horných dýchacích ciest respirátorom.

Pri prvom nástupe dieťaťa do materskej školy (pondelok) odovzdá zákonný zástupca dieťaťa Čestné  vyhlásenie  o dezinfekčnosti  a k  nahliadnutiu  negatívny  výsledok  testu nie starší ako

7 dní alebo potvrdenie uvedené v infografike:

 

 

Čestné vyhlásenie TU

Testovanie na ochorenie COVID-19 sa v obci uskutoční v sobotu 24. apríla 2021

od 8,00 – 16,00 hod. Dezinfekčná prestávka bude od 12,00 – 13,00 hod. 

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 19.4.2021 A TESTOVANIE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV DETÍ NAVŠTEVUJÚCICH MATERSKÚ ŠKOLU

Podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia  pri  ohrození  verejného  zdravia  k režimu  vstupu  osôb  do  priestorov  prevádzok a priestorov zamestnávateľa aj naďalej platí povinnosť pre zákonných zástupcov detí, zamestnancov materskej školy a osoby vstupujúce do priestorov materskej školy preukazovať sa platným 7 dňovým testom .

V pondelok odovzdá zákonný zástupca dieťaťa poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 kalendárnych dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Dňa 17. apríla 2021 (sobota) v  Kultúrnom dome v čase od 08.00 hod. do 16.00 hod. je zabezpečené testovanie pre rodičov detí navštevujúcich materskú školu.

Dezinfekčná prestávka bude v čase od 12.00 do 13.00 hod.. Posledný odber pred obedňajšou dezinfekčnou prestávkou je o 12.45 hod. resp. pred ukončením testovania o 15.45 hod.

Zápis do Materskej školy Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce so súhlasom zriaďovateľa

Obec Výčapy – Opatovce oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční

od 4.5. 2021 do 6. 5. 2021

Zákonný zástupca dieťaťa pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ postupuje nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; tromi spôsobmi.

 • Elektronickou formou (e-mailom) ; odoslaním naskenovaných tlačív na e-mail msvo478@gmail.com
 • Poštou na adresu: Materská škola Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce, 951 44
 • Osobne v budove materskej školy s  dôrazom na dodržiavanie všetkých aktuálne platných hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch:

4.máj 2021 v čase od 09.00 hod do 14.00 hod

5.máj 2021 v čase od 13.00 hod do 16.30 hod

6.máj 2021 v čase od 10.00 hod do 12.00 hod.

Zákonný zástupca dieťaťa musí mať aktuálny test na COVID -19,  nie starší ako 7 dní.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní
 • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. Výnimkou je len prípad, ak na rodnom liste dieťaťa nie je otec uvedený.

             Formulár žiadosti  je v úseku Ďalšie dokumenty

Podmienky prijímania detí do materskej školy

Nevyhnutnou podmienkou prijatia dieťaťa do MŠ je, aby malo osvojené hygienické a kultúrne návyky (t.j. iba dieťa bez plienok; dieťa sa snaží samostatne jesť lyžicou, piť z pohára).

 • Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31.08.2021.
 • Deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho.
 • Deti, ktoré do septembra 2021 dovŕšia vek 3 rokov.
 • Deti, ktoré do MŠ nastúpia k septembru 2021.
 • Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ.

Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na kapacitu MŠ a  postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022 vydá riaditeľka do 15.06. 2021.

Informácie o povinnom  predprimárnom vzdelávaní

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa §28a ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Podľa § 59a ods. 1 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak si zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.
 • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.
 • Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

 

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o materskú školu.

                                                                                                                                                        Bc. Mária Beňová

                                                                                                                                                 riaditeľka materskej školy

S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády SR č. 176 z 31. marca 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu  obnovuje školské vyučovanie v materských školách pre všetky zapísané deti.

V pondelok odovzdá zákonný zástupca dieťaťa poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Žiadam rodičov, ktorí majú záujem o prerušenie dochádzky dieťaťa do konca apríla a na viac ako 30 dní, aby do 14.04.2021 odovzdali riaditeľke MŠ Žiadosť o prerušenie dochádzky do materskej školy. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke materskej  školy.

 

Prevádzka v materskej škole v čase od 1.4.2021 do 6.4.2021 je so súhlasom zriaďovateľa prerušená.

Od 7.4.2021 bude materská škola v prevádzke pre všetky zapísané deti. V stredu zákonný zástupca dieťaťa odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. K  nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

V prípade  zmien vás budeme informovať po usmernení ministerstva školstva.

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská dochádzka sa predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov.

Povinné predprimárne vzdelávanie bude plniť od septembra 2021 každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane):

 • dovŕši päť rokov veku,
 • dovŕši päť rokov vekupovinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania
 • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť. Toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
 • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá minimálne jeden, maximálne dva školské roky (ak dieťa pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania)

Viac TU

 

V prípade otázok k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole môžete kontaktovať riaditeľku MŠ.

Už čoskoro Vás na stránke budeme informovať o zápise do Materskej školy, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce.

 

V súlade s usmernením MŠVVaV SR a so súhlasom zriaďovateľa bude materská škola od 22.03. 2021 v prevádzke pre všetky deti, ktoré sú zapísané do MŠ. 

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o prekonaní ochorenia COVID 19, alebo potvrdenie o očkovaní.

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy k stiahnutiu TU

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Chceme sa poďakovať všetkým, ktorí nás podporili, a tým nám pomáhajú skvalitniť  výchovno-vzdelávací proces v materskej škole.  Srdečná vďaka.

 

Vážení rodičia , priatelia školy a široká verejnosť,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

 

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Rodičovské združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na materskej škole

 • skvalitnenie materiálno-technického vybavenia materskej školy

      

Ako postupovať sa dozviete na nástenkách v šatniach, poradia Vám pedagogickí zamestnanci alebo pani Vlasta Sahulčíková.

Tlačivo vyhlásenia o poukázaní 2% dane nájdete v sekcii 2%dane.

Ďakujeme.

S účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021 MŠVVaŠ SR mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021

Na základe tohto rozhodnutia  MŠ umožňuje výchovno – vzdelávací  proces prednostne  pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Zákonný zástupca dieťaťa každý pondelok odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je prehlásenie, že zákonný zástupca resp. obaja zákonní zástupcovia dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti nemá/nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov

k stiahnutiu TU

 

Žiadame rodičov, aby naďalej dodržiavali prísne epidemiologické opatrenia v záujme ochrany zdravia detí, Vás a zamestnancov MŠ.

V zmysle odporúčania RUVZ Nitra, po dohode so zriaďovateľom oznamujeme zákonným zástupcom, že od 01.03.2021 do 05.03.2021  bude materská škola otvorená len pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, alebo ktorým povaha práce neumožňuje vykonávať svoje povolanie z domu formou homeoffice.

V pondelok zákonný zástupca dieťaťa odovzdá  poverenej osobe Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a k nahliadnutiu jej predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov

k stiahnutiu TU

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Ďakujeme Vám za pochopenie a trpezlivosť.

 

« Older Entries