header image
 

Rozhodnutie RÚVZ

klik sem: rozhodnutie RUVZ NR

Z rozhodnutia vyberáme poučenie pre zákonných zástupcov detí:

Počas prerušenia prevádzky sú všetky deti z triedy Rybičky a určení zamestnanci povinní dodržiavať nasledovné karanténne opatrenia v termíne do 26.11.2020:

a) sledovať svoj zdravotný stav (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ,

bolesti hrdla, dýchavičnosť, náhly nástup straty chuti, čuchu, porucha chuti) a v prípade objavenia sa

príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára a podrobiť sa odberu

biologického materiálu,

b) zostať v domácej izolácii alebo v izolácii v zdravotníckom zariadení,

c) zdržať sa sociálnych kontaktov (napr. návštev kultúrnych, spoločenských, športových alebo iných

hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste

izolácie),

d) zdržať sa cestovania,

e) zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem,

f) zdržať sa pracovnej činnosti s výnimkou práce v mieste domácej izolácie,

g) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré si vyžadujú opustiť miesto izolácie alebo prijímať v mieste izolácie vnímavé osoby.

 

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti 16. 11. 2020

K stiahnutiu tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 

 

Organizácia, prevádzka a podmienky výchovy v materskej škole od 9. novembra 2020 

 Pri vstupe do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ je potrebné sa preukázať oprávnením na vstup do priestorov:                                                             

1. potvrdením o negatívnom výsledku testu:

 • RT-PCR testu vykonaním od 29. októbra 2020 do 8. novembra 2020,         
 • certifikátom vydaným MZ SR s negatívnym výsledkom antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaným od 29. októbra 2020 do 1. novembra 2020 subjektom podieľajúcich sa na celoplošnom testovaní ” Spoločná zodpovednosť”,                                                                                 
 • RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 vykonaného subjektom, ktorý osvedčuje výsledok testu na certifikáte vydanom MZ SR vykonaným od 9. novembra do 15. novembra 2020,

2. potvrdením o výnimke podľa prílohy vyhlášky č.21 alebo podľa prílohy vyhlášky č. 16

 

Pravidlá vstupu osoby, ktorá absolvovala/neabsolvovala testovanie v rámci 2. kola testovania:

    1. V prípade negatívneho výsledku testu

 • Zákonný zástupca, sprevádzajúca osoba môže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ len s potvrdením o negatívnom teste.
 • Učiteľka vykonávajúca ranný filter ( alebo poverená osoba) vyzve zákonného zástupcu, alebo sprevádzajúcu osobu, aby sa preukázal potvrdením o negatívnom výsledku testu alebo potvrdením o výnimke.
 • Zákonný zástupca predloží pri prvom vstupe nástupe dieťaťa do materskej školy učiteľke vykonávajúcej ranný filter Vyhlásenie o bezinfekčnosti. 

           Vyhlásenie o bezinfekčnosti k stiahnutiu tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti   

           2. V prípade pozitívne testovanej osoby

 • Ak dieťa, zamestnanec, alebo zákonný zástupca má pozitívny výsledok testu ( alebo ho obdrží osoba, s ktorou žije v spoločnej domácnosti), ostáva v povinnej 10-dňovej izolácii. V tomto prípade zamestnanec ani dieťa nenavštevujú školu.
 • Ak je dieťa v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára pre deti a dorast a oznámi riaditeľke MŠ jeho povinnú izoláciu. Pri návrate do MŠ po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca učiteľke vykonávajúcej ranný filter potvrdenie od lekára.
 • V prípade, ak malo dieťa pozitívny test, škola postupuje v súlade s odporúčaniami Manuálu pre MŠ a po konzultácií s miestne príslušným RÚVZ.

          3. V prípade, že sa osoba nevie preukázať negatívnym výsledkom testu alebo potvrdením o výnimke

 • Zákonný zástupca, ktorý sa nevie preukázať negatívnym výsledkom testu, nemôže vstúpiť do vnútorných a vonkajších priestorov MŠ a dieťa ostáva doma 10 kalendárnych dní.
 • Pri návrate do MŠ po viac ako troch dňoch predkladá zákonný zástupca učiteľke vykonávajúcej ranný filter vyhlásenie o bezinfekčnosti.

           Vyhlásenie o bezinfekčnosti k stiahnutiu tu: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti

 •  Dieťa v materskej škole, ktoré sa nezúčastnilo testovania má povolený vstup do školy aj bez preukázania negatívneho testu.

Ostatné podmienky organizácie prevádzky  a podmienky výchovy ostávajú nezmenené.

 

 

 

 

 

 

 

 

Čo mám robiť ak som bol v úzkom kontakte s COVID 19?

Usmernenie tu KLIK

Čo mám robiť ak som COVID 19 pozitívny?

Usmernenie tu KLIK

 oznam

      V súlade s rozhodnutím ministra o opatreniach platných od 12.10.2020  v školskom roku 2020/2021sa v materskej škole:

 • v šatni sa smie nachádzať max. 6 osôb – 3 dospelí a 3 deti
 • nemôžu sa organizovať školy v prírode, školské výlety, výlety, exkurzie, saunovanie, jazykové kurzy, kurzy pohybových aktivít v prírode, ktoré sa organizujú napríklad vo forme: lyžiarske kurzy/výcviky, snoubordingové kurzy/výcviky, plavecké kurzy/výcviky, turistické kurzy/výcviky, ako aj športové kurzy/výcviky v prírode.
 • realizácia krúžkovej činnosti pre deti sa neumožňuje
 • stravovanie je organizované tak, aby sa skupiny (triedy) nepremiešavali

V prípade neprítomnosti dieťaťa v materskej škole z dôvodu:

 • podozrenia na ochorenie COVID-19 (označený ako „Úzky kontakt“ RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom)
 • ochorenia na COVID-19 (potvrdené ochorenie RÚVZ, infektológom alebo všeobecným lekárom) predložiť pri návrate dieťaťa do MŠ “Potvrdenie o chorobe” vydané len všeobecným lekárom pre deti a dorast a to bez ohľadu na dĺžku trvania jeho neprítomnosti.

Milí rodičia,

Dňa 15.10. 2020 (štvrtok) sa uskutočnia voľby členov Rady školy pri Materskej škole, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce – podľa rozpisu uvedeného nižšie:

Rodičia detí materskej školy: 15.10.2020 (štvrtok, od 15.00 hod)
Pedagogickí zamestnanci: 15.10.2020 (štvrtok, od 12.30 hod)
Nepedagogickí zamestnanci: 15.10.2020 (štvrtok, od 9.00 hod)

Dôvod konania volieb: Ukončenie funkčného obdobia Rady školy pri Materskej škole, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce dňa 8.11.2020.

Informácie o priebehu volieb Vám budú zaslané na mail.

 

Výzva na voľby členov rady školy

 Vážení rodičia

Oznamujeme Vám, že prevádzka   materskej školy v školskom roku 2020/2021 sa začína v stredu 2. septembra 2020, od 6,30 hod. do 11.30. hod. Deťom bude poskytnutá len desiata.

Dochádzka do MŠ je umožnená len deťom z rodín, ktoré nie sú v karanténe.

Pri prvom nástupe dieťa potrebuje:

1. vytlačený a vyplnený Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021,

2.označené prezuvky,

3. označené náhradné oblečenie 

                                                                                                                                                                               

 Tlačivo nájdete tu na stránke v časti ďalšia dokumentácia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v materskej škole pre školský rok 2020/2021 po dobu trvania pandémie ochorenia COVID – 19.

 

ZELENÁ  FÁZA PREDSTAVUJE STAV, KEDY SA V MATERSKEJ ŠKOLE NEVYSKYTLO ŽIADNE PODOZRIVÉ ANI POZITÍVNE DIEŤA ČI ZAMESTNANEC NA OCHORENIE COVID-19.

Pre viac info klikni sem

MILÉ DETI, RODIČIA A PRIATELIA ŠKOLY

Prajeme vám príjemné prázdninové dni plné  letných zážitkov,

spoločných chvíľ s rodinou a priateľmi!  😀 

Rozlúčková slávnosť sa tento rok konala v  stredu 23.6. predpoludním. Keďže počasie nám prialo, mohli  sa deti z materskej školy a zamestnanci rozlúčiť s budúcimi prvákmi na školskom dvore. Tam ich okrem výzdoby čakalo aj prekvapenie v podobe mafín, ktoré nám upiekli tety kuchárky a vyzdobila ich pani učiteľka Katka Dávidová. Básňou a kvetom  sa poďakovali pani učiteľkám, tete Valike a tete Zuzke,  tete Vlastičke, kuchárkam a s ostatným zamestnancom materskej školy. Pani riaditeľka im odovzdala diplom a ruksak s knižkou. Na záver nechýbala ani tanec a zábava.

Želáme vám, milí predškoláci veľa chuti do učenia a zážitkov s novými kamarátmi !

DŇA 30.06. 2020 (utorok) BUDE MATERSKÁ ŠKOLA Z TECHNICKÝCH PRÍČIN ZATVORENÁ.

« Older Entries