header image
 

TERMÍN na podanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

od 13. mája 2019 do 17. mája 2019 v čase od 10,30 do 16,00 hod.

MIESTO podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

Materská škola, Kultúrna 478/15,

Výčapy – Opatovce
PODMIENKY NA PRIJATIE

– Dieťa od troch do šiestich rokov

– Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľky základnej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (rozhodnutie o odklade odovzdať riaditeľke MŠ do 15. 5. 2019)

– Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľky základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

– Výnimočne môže byt prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky, a to vtedy, ak je uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prijímajú prednostne.

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ

– Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31. 08. 2019

– Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

OSTATNÉ PODMIENKY

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú uprednostnené:

– Deti, ktoré môžu nastúpiť do MŠ od 1. septembra 2019

– Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ

– Podľa veku a naliehavosti situácie

Poznámka: pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

PRI ZÁPISE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA PREDLOŽÍ RIADITEĽKE

– Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,

– Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o očkovaní dieťaťa,

– Rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)

Formulár žiadosti je zverejnený na www.msvycapyopatovce.sk alebo si ho môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o materskú školu

Srdečne sa na Vás tešíme.

 

 

 

 

PROSÍME VÁS O FINANČNÚ POMOC

FORMOU POUKÁZANIA 2 % ZO

ZAPLATENEJ DANE.

ĎAKUJEME !

 

Dňa 21. 3. 2019 navštívili predškoláci Základnú školu vo Výčapoch-Opatovciach, kde si vyskúšali na otvorenej hodine, aké je to byť prvákom. Svoju šikovnosť a pripravenosť ukázali v krátkom programe. Deti sa navzájom obdarovali vlastnoručne vyrobeným darčekom.

Dňa 12. 3. 2019 sa deti z našej materskej školy vybrali  na exkurziu do miestnej knižnice. Od tety Dášky sa dozvedeli, aké knihy sa v našej knižnici nachádzajú a ako sa dajú vypožičať. Samozrejme neváhali a niektoré si aj prelistovali.

 

 

Od 12. 3. 2019 do 15. 3. 2019 absolvovali deti z našej materskej školy korčuliarsky výcvik na Zimnom štadióne v Nitre – Klokočine. Výcvik zabezpečovala korčuliarska škola Krasoklub mesta Nitra. Deti sa učili korčuľovať v 4 kategóriách podľa korčuliarskych schopností pod vedením trénerov. Tréning sa každý deň začínal rozcvičkou. Posledný deň bol slávnostný, kedy sa odovzdávali diplomy, medaily a deti si mohli pozrieť exhibíciu dvoch krasokorčuliarov. Zároveň ďakujeme rodičom: p. Hupkovej, p. Čulákovej, p. Vaňovej, p. Kolejákovej, p. Fázikovi, p. Moravčíkovi a p. Torokovi za pomoc a trpezlivosť s deťmi.

 

DEPISTÁŽ  ŠKOLSKEJ ZRELOSTI

 

V materskej škole sa uskutoční depistážne vyšetrenie so zameraním na školskú spôsobilosť detí, ktoré do 31. 8. 2019 dovŕšia 6. rok života, vrátane detí s odloženou školskou dochádzkou. Depistáže sa môžu zúčastniť aj deti, u ktorých rodičia zvažujú tzv. predčasné zaškolenie k septembru 2019.

 

KORČULIARSKY VÝCVIK PREDŠKOLÁKOV

sa uskutoční od 12. 3. 2019 (utorok) do 15. 3. 2019 (piatok)

  • ľadová plocha prenajatá len pre deti z materskej školy
  • kurz vedený profesionálnymi korčuliarskymi inštruktormi
  • pedagogický dozor priamo na ľadovej ploche
  • denná doprava prenajatým autobusom

Dňa 21. 2. 2019 do našej materskej školy zavítala skupina PODZOBORSKÍ HELIGONKÁRI. Celá veselica sa niesla v ľudovom duchu a tomu nasvedčovalo aj oblečenie nielen detí, ale aj pani učiteliek. Tie im pri hudbe a speve našich heligonkárov predviedli tradičné tance: polka, valčík, čardáš. Deti sa mohli oboznámiť s hudobnými nástrojmi, ktoré si aj vyskúšali. Potom už nasledovala pravá ľudová veselica a zábava.

Ďakujeme našim hudobníkom, že aj vďaka nim mohli deti spoznať zvyky a tradície našich predkov.

Dňa 12. 2 2019 sa vo vyzdobenej školskej jedálni konal fašiangový karneval, ktorý zahájili chlapci-predškoláci fašiangovým palicovým tancom. Potom sa každá trieda predstavila svojím krátkym programom a mohla sa začať zábava. Všetci si pochutnali na miešanom ovocí, ktoré každému chutilo a dodalo novú energiu do tanca.

 

Dňa 15. 1. 2019 sa uskutočnilo v jedálni materskej školy stretnutie s MUDr. Antonom Košíkom, ortopédom. Aj keď beseda bola vo veľmi komornej atmosfére, prítomné mamičky sa dozvedeli zaujímavé informácie z oblasti detskej ortopédie. Rodičov zaujímali najmä problémy plochej nohy, bolesti kĺbov, nesprávneho držania tela…

Chceli by sme sa poďakovať pánovi doktorovi, že si našiel čas a usmernil rodičov k vyriešeniu niektorých zdravotných problémov ich detí.

 

« Older Entries