header image
 

Riaditeľka Materskej školy Výčapy-Opatovce v zmysle § 59 ods.3 zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a  o zmene a doplnení niektorých  zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky MŠ SR č.308/2009 Z. z. oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2017/2018 sa bude konať

od 15. mája 2017 do 18. mája 2017

v čase od 10,00 do 16,00 v materskej škole

Rodič je povinný:

 • Podať písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole (žiadosť je dostupná na www.msvycapyopatovce.sk alebo v MŠ)
 • Predložiť spolu so žiadosťou potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorasť, ktoré obsahuje údaje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
 • K žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ je potrebné priniesť originál rodného listu dieťaťa na porovnanie údajov k žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ

Kritériá prijatia dieťaťa na predpimárne vzdelávanie:

V súlade so školským zákonom budú do materskej školy prednostne prijaté:

 • deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku
 • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou
 • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

V prípade zvýšeného záujmu rodičov o prijatie detí do MŠ bude do materskej školy prednostne prijaté dieťa:

 • s trvalým pobytom v obci,
 • ktoré už má v materskej škole súrodenca,
 • ktoré dovŕšilo 4 – 3 roky,
 • ktoré je dieťaťom zamestnanca materskej školy alebo zriaďovateľa materskej školy,
 • ktorého rodičia sú zamestnaní

Poznámka: Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy si rodič osobne prevezme

v materskej škole od 15. júna 2017. Jeho prevzatie potvrdí svojím podpisom a číslom OP.

 

 

 

 

 

 

Celý marec sa nesie v téme ” Z rozprávky do rozprávky”. 1. 3. 2017 N. Dávidová a D. Čuláková prezentovali svoje vedomosti z počítačovej a matematickej  gramotnosti v materskej škole Koniarovce. Matematické úlohy riešili na interaktívnej tabuli v rozprávke Rukavička. Ich úsilie odmenili diplomom a vecnými cenami. Gratulujeme!

V ten istý deň, 28. 2. 2017 nás pozvali členovia Základnej organizácie dôchodcov vo Výčapoch-Opatovciach na fašiangové posedenie seniorov. Predškoláci ukázali starším fašiangovníkom palicový tanec a predškoláčky im k palicovému tancu zaspievali pieseň Fašiangy-Turíce. Ich snaha bola odmenená potleskom a sladkou odmenou.

 

Aj hudobný koncert Simony Hudákovej, ktorý sa konal 28. 2. 2017, sa niesol v znamení spevu, tanca a dobrej zábavy. Deti pomáhali Simsalale spievať, tancovať, hrať na rytmických nástrojoch.

V materskej škole, vo vyzdobenej jedálni sa konal 24. 2. 2017 Karneval zvieratiek. Hudba a spev sa niesol celou materskou školou. Karnevalové masky si pochutnali na miešanom ovocí, fánkach a džúse.

Deti z materskej školy ďakujú Zväzu záhradkárov vo Výčapoch-Opatovciach za finančnú čiastku 300,- €, ktorú použijú na nákup edukačných pomôcok.

Srdečná vďaka.

Združenie rodičov Materskej školy Výčapy-Opatovce

Výčapy-Opatovce, 478, 951 44, IČO: 422 10 895

Vás prosí:

“Darujte 2% z odvedenej dane deťom Materskej školy vo Výčapoch-Opatovciach”.

Prosíme Vás oslovte aj svojich známych aj priateľov a darujte 2% z odvedenej dane, ktoré nám pomôžu zabezpečiť pre deti hračky, učebné pomôcky, športové potreby a iný materiál, ktorý podporí ich zdravie, rozvíjanie záujmov, vedomostí, zručností a talentu – a spríjemní každodenný pobyt v materskej škole.

Fašiangový karneval, ktorý sa niesol v duchu rozprávky “Snehulienka a sedem trpaslíkov” sa konal v sále kultúrneho domu v piatok 17. 2. 2017. V kultúrnom programe sa predstavili deti materskej školy. Tradičný fašiangový palicový tanec zatancovali predškoláci. Pre rodičov a deti boli pripravené súťaže v rôznych disciplínach a odmena pre odvážnych. Aj tento rok si všetci mohli pochutnať na sladkej torte a cukrovej vate.

Dňa 21. 2. 2017 sa deti materskej školy zúčastnili exkurzie v Nitrianskej hvezdárni. Pracovníčka hvezdárne pútavou formou oboznámila deti s vesmírom, planétami a hviezdami. Taktiež si mohli prezrieť ďalekohľad, ktorým za priaznivého počasia možno pozorovať nielen oblohu, ale aj okolie Nitry.

Keďže tu práve prebiehala súťaž “Vesmír očami detí”, aj naše deti sa do nej zapojili svojimi výtvarnými prácami, ktoré zhotovili v materskej škole a priniesli so sebou.

Dňa 7. 2. 2017 k nám do materskej školy zavítal ujo Hlbocký. Deťom sa predstavil hrou na rôznych hudobných nástrojoch – gajdy, fujara, píšťalka, drumbľa, heligónka a spevom ľudových piesní. Do hry na nástrojoch sa zapojili aj naši malí hudobníci. Zároveň im predstavil rôzne remeslá, ktoré už v dnešnej dobe vidíme len málo.

« Older Entries