ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY PRE ROK 2019/2020

TERMÍN na podanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

od 13. mája 2019 do 17. mája 2019 v čase od 10,30 do 16,00 hod.

MIESTO podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do materskej školy:

Materská škola, Kultúrna 478/15,

Výčapy – Opatovce
PODMIENKY NA PRIJATIE

– Dieťa od troch do šiestich rokov

– Dieťa, ktorému bol rozhodnutím riaditeľky základnej školy odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky (rozhodnutie o odklade odovzdať riaditeľke MŠ do 15. 5. 2019)

– Dieťa, ktorému bolo rozhodnutím riaditeľky základnej školy dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky

– Výnimočne môže byt prijaté aj dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak má osvojené hygienické návyky, a to vtedy, ak je uspokojený záujem zákonných zástupcov detí od 3 do 6 rokov a detí, ktoré sa prijímajú prednostne.

PREDNOSTNE SA PRIJÍMAJÚ

– Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31. 08. 2019

– Deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou

– Deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou

OSTATNÉ PODMIENKY

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú uprednostnené:

– Deti, ktoré môžu nastúpiť do MŠ od 1. septembra 2019

– Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ

– Podľa veku a naliehavosti situácie

Poznámka: pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na dátum dosiahnutia troch rokov a na úroveň zvládania základných hygienických a stravovacích návykov a bude sa zohľadňovať aj postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

PRI ZÁPISE ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA DIEŤAŤA PREDLOŽÍ RIADITEĽKE

– Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,

– Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o očkovaní dieťaťa,

– Rodný list dieťaťa (k nahliadnutiu)

Formulár žiadosti je zverejnený na www.msvycapyopatovce.sk alebo si ho môžete vyzdvihnúť v materskej škole.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o materskú školu

Srdečne sa na Vás tešíme.

 

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.