OZNAM

Zmena zápisu detí do materskej školy

Z dôvodu prerušenia vyučovania v materskej škole a ďalších opatreniach proti šíreniu ochorenia COVID-19 bude zápis do našej materskej školy  prebiehať elektronicky alebo poštou.

     Na základe rozhodnutia o prijímaní detí na predprimárne vzdelávanie v čase mimoriadnej situácie zo dňa 28. 04. 2020 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR mení podmienky a dátum podávanie žiadostí prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie nasledovne:  

  • podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí;

Zákonný zástupca dieťaťa predloží:

  • potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa  sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie      o zdravotnom stave, ktorého súčasťou je aj údaj o očkovaní), dieťa bude prijaté na adaptačný pobyt,
  • ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté na diagnostický pobyt.
  • rozhodnutie o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa, ak ide o taký prípad, bezodkladne po jeho vydaní riaditeľom základnej školy

Termín a spôsob  podania žiadosti: v čase od 30.4.2020 do 31.5.2020

  • elektronickou formou: msvo478@gmail.com (aj bez zaručeného elektronického podpisu),
  • poštou: Materská škola, Kultúrna 478/15, 951 44 Výčapy – Opatovce
  • dňa 5.2020 v čase od 9.00 hod do 16.00 hod  vhodiť do poštovej schránky umiestnenej na bráne materskej školy

Formulár žiadosti bude v čase zápisu (od 30.04.2020 do 31.05.2020) zverejnený na webovom sídle materskej školy www.msvycapyopatovce.sk,  môžete ho vyplniť a poslať.

Termín a spôsob vydania rozhodnutia

  • do 30.06.2020 vydá riaditeľka materskej školy rozhodnutie o prijatí, resp. neprijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do MŠ Výčapy-Opatovce, ak má k dispozícii všetky podklady pre rozhodnutie, inak rozhodne o prijatí na adaptačný pobyt alebo na diagnostický pobyt.
  • poštou pošleme listinnú kópiu rozhodnutia

Vaše otázky k zápisu detí adresujte riaditeľke materskej školy na adresu mariabenovabc@gmail.com. Ďakujeme Vám za prejavený záujem a za Vašu dôveru, určite to spolu zvládneme.

 

 

 

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.