PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 8. MARCA 2021 DO 21. MARCA 2021

S účinnosťou od 8.3.2021 do 21.3.2021 MŠVVaŠ SR mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2021/10079:1- A1810 v súlade s podmienkami uvedenými v uzneseniach vlády Slovenskej republiky č. 122 a 123 z 28. februára 2021

Na základe tohto rozhodnutia  MŠ umožňuje výchovno – vzdelávací  proces prednostne  pre deti zamestnancov s nevyhnutným prezenčným výkonom práce.

Zákonný zástupca dieťaťa každý pondelok odovzdá poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, ktorého súčasťou je prehlásenie, že zákonný zástupca resp. obaja zákonní zástupcovia dieťaťa žijúci v spoločnej domácnosti nemá/nemajú možnosť vykonávať prácu z domácnosti. K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

 

Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti a súhlas so spracovaním osobných údajov

k stiahnutiu TU

 

Žiadame rodičov, aby naďalej dodržiavali prísne epidemiologické opatrenia v záujme ochrany zdravia detí, Vás a zamestnancov MŠ.

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.