PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE

Zákon č. 209/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zavádza povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole ako súčasť plnenia povinnej školskej dochádzky pre päťročné deti v materskej škole. Povinná školská dochádzka sa predlžuje zo súčasných desať rokov na jedenásť rokov.

Povinné predprimárne vzdelávanie bude plniť od septembra 2021 každé dieťa, ktoré do 31. augusta 2021 (vrátane):

  • dovŕši päť rokov veku,
  • dovŕši päť rokov vekupovinné predprimárne vzdelávanie plní formou individuálneho vzdelávania
  • dovŕši šesť rokov veku, ale nedosiahlo školskú spôsobilosť. Toto dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania ešte jeden školský rok,
  • dovŕši päť rokov veku, ale zo zdravotných dôvodov je oslobodené od povinnosti dochádzať do materskej školy, lebo mu jeho zdravotný stav neumožňuje vzdelávať sa.

Povinné predprimárne vzdelávanie v materskej škole trvá minimálne jeden, maximálne dva školské roky (ak dieťa pokračuje v plnení predprimárneho vzdelávania)

Viac TU

 

V prípade otázok k povinnému predprimárnemu vzdelávaniu v materskej škole môžete kontaktovať riaditeľku MŠ.

Už čoskoro Vás na stránke budeme informovať o zápise do Materskej školy, Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.