PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY OD 12. APRÍLA 2021

S účinnosťou od 12. apríla 2021 v súlade s podmienkami uvedenými v uznesení vlády SR č. 160 zo 17. marca 2021 v znení uznesenia vlády SR č. 169 z 24. marca 2021 a uznesenia vlády SR č. 176 z 31. marca 2021 minister školstva, vedy, výskumu a športu  obnovuje školské vyučovanie v materských školách pre všetky zapísané deti.

V pondelok odovzdá zákonný zástupca dieťaťa poverenej osobe vyplnené tlačivo Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti, K nahliadnutiu predloží potvrdenie o negatívnom výsledku RP-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo potvrdenie negatívneho výsledku antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie nie staršie ako 7 dní, alebo potvrdenie o výnimke.

Čestné vyhlásenie k stiahnutiu TU

Organizačné usmernenia  k prevádzke materskej školy sú nezmenené.

Žiadam rodičov, ktorí majú záujem o prerušenie dochádzky dieťaťa do konca apríla a na viac ako 30 dní, aby do 14.04.2021 odovzdali riaditeľke MŠ Žiadosť o prerušenie dochádzky do materskej školy. Tlačivo sa nachádza na webovej stránke materskej  školy.

 

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.