ZÁPIS DO MATERSKEJ ŠKOLY

Zápis do Materskej školy Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce na školský rok 2021/2022

Riaditeľstvo Materskej školy Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce so súhlasom zriaďovateľa

Obec Výčapy – Opatovce oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2021/2022

sa uskutoční

od 4.5. 2021 do 6. 5. 2021

 

Zákonný zástupca dieťaťa pri podaní žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ postupuje nasledovne:

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; tromi spôsobmi.

 • Elektronickou formou (e-mailom) ; odoslaním naskenovaných tlačív na e-mail msvo478@gmail.com
 • Poštou na adresu: Materská škola Kultúrna 478/15, Výčapy – Opatovce, 951 44
 • Osobne v budove materskej školy s  dôrazom na dodržiavanie všetkých aktuálne platných

       hygienicko-epidemiologických opatrení v dňoch:

4. máj 2021 v čase od 09.00 hod do 14.00 hod

5. máj 2021 v čase od 13.00 hod do 16.30 hod

6. máj 2021 v čase od 10.00 hod do 12.00 hod

Zákonný zástupca dieťaťa musí mať aktuálny test na COVID -19,  nie starší ako 7 dní.

Pri zápise zákonný zástupca dieťaťa predloží

 • žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy,
 • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní
 • rodný list dieťaťa k nahliadnutiu

 Ak pôjde o prijatie dieťaťa so ŠVVP k žiadosti okrem potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktoré obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní aj:

 • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ktoré obsahuje informácie o ŠVVP daného dieťaťa ako aj odporúčania, ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie o prijatí daného dieťaťa tak z pedagogického ako aj personálneho, priestorového alebo aj materiálno-technického hľadiska a
 • odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast (ktoré môže byť aj súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti)

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ musí byť podpísaná oboma zákonnými zástupcami dieťaťa. Výnimkou je len prípad, ak na rodnom liste dieťaťa nie je otec uvedený.

             Formulár žiadosti a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa je v úseku Ďalšie dokumenty

Podmienky prijímania detí do materskej školy

 • Deti, ktoré dovŕšili vek 5 rokov do 31.08.2021.
 • Deti, ktoré pokračujú v plnení predprimárneho.

V prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú uprednostnené:

 • Deti, ktoré do septembra 2021 dovŕšia vek 3 rokov.
 • Deti, ktoré do MŠ nastúpia k septembru 2021.
 • Deti, ktoré majú aktuálne súrodenca v MŠ.

Pri prijímaní detí mladších ako tri roky sa bude prihliadať na kapacitu MŠ a  postupnosť dosiahnutia veku 3 rokov.

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do MŠ na šk. rok 2021/2022 vydá riaditeľka do 15.06. 2021.

Informácie o povinnom  predprimárnom vzdelávaní

 • Pre dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8.2021 je od školského roku 2021/2022 predprimárne vzdelávanie povinné podľa §28a ods.1 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
 • Podľa § 59a ods. 1 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) povinné predprimárne vzdelávanie bude dieťa plniť v obci, v ktorej má trvalý pobyt v spádovej materskej škole, ak si zákonný zástupca nevyberie inú materskú školu.
 • Dieťa môže plniť povinné predprimárne vzdelávanie aj v inej materskej škole, ak ho riaditeľ tejto materskej školy prijme.
 • Riaditeľ spádovej materskej školy je povinný prednostne prijať na povinné predprimárne vzdelávanie deti s trvalým pobytom v obci.

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a záujem o materskú školu.

                                                                                                                                                        Bc. Mária Beňová

                                                                                                                                                 riaditeľka materskej školy

Sorry, no comments or trackbacks are allowed on this post.