header image
 

O nás

Materská škola Výčapy – Opatovce 478, je samostatná rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou od 1.1. 2004, podľa Zriaďovacej listiny zo dňa 17.11.2003. Súčasťou materskej školy je zariadenie školského stravovania. Zriaďovateľom MŠ je Obec Výčapy – Opatovce.

Budova materskej školy je poschodová, má tri samostatné triedy. Každá trieda má samostatnú herňu, sociálnu miestnosť, spálňu, šatňu a dva kabinety. Na prízemí je umiestnená 1. a 2. trieda, riaditeľňa, kancelária PAM, zborovňa, práčovňa, jedáleň a školská kuchyňa. Na poschodí je umiestnená 3. trieda, ktorá má tiež herňu, spálňu, sociálnu miestnosť a šatňu. V dvoch triedach je zriadená izolačka pre choré dieťa. Poskytujeme celodennú a poldennú starostlivosť deťom vo veku od 3 do 6 rokov a deťom s odloženou školskou dochádzkou. K budove materskej školy prináleží rozsiahly školský dvor s rozlohou 1 100 m2, vybavený je záhradným zariadením / detský kolotoč, preliezky, húpačky, šmýkačky /, altánok s lavičkami pre deti, detské ihrisko. Každá trieda má samostatné pieskovisko, vyčlenený priestor na samostatné pohybové aktivity. V areáli školského dvora je dopravné ihrisko, kde deti uskutočňujú aktivity s dopravnou tematikou.Celý školský dvor je oplotený, nachádza sa tu veľa listnatých, ihličnatých stromov a rôznych kríkov, ktoré v letných mesiacoch chránia deti pred silnými slnečnými lúčmi.

Profilácia našej materskej školy je modifikovaná do štyroch oblastí:

  1. Zameriame sa na získavanie poznatkov, vedomostí, zručností, skúseností formou metódy zážitkového učenia 
  2. Zameriame sa na rozvoj kladného vzťahu k pohybovým aktivitám a zdravému životnému štýlu
  3. Zameriame sa na spoluprácu s rodičovskou verejnosťou a ďalšími inštitúciami v obci
  4. Zameriame sa na oboznamovanie sa s tradíciami charakteristickými pre náš región

Cieľom predprimárneho vzdelávania je dosiahnuť optimálnu perceptuálno-motorickú, kognitívnu a citovo-sociálnu úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu. Predprimárne vzdelávanie detí uskutočňujeme podľa školského vzdelávacieho programu : „Škola plná zážitkov“. Našim cieľom je poskytnúť deťom priateľské, podnetné, tvorivé prostredie a láskavým prístupom prebúdzať u dieťaťa aktívny záujem a chuť získavať poznatky, objavovať, počúvať ale aj ukázať čo dokáže, zvládne a čo vie. Rozvíjať pozitívne citové vzťahy k sebe aj druhým, vytvárať vzájomnú dôveru medzi deťmi, deťmi a učiteľkami. Chceme všestranne a nenásilne celostne rozvíjať osobnosť dieťaťa, poskytovať mu voľnosť, priateľstvo a výchovné spoločenstvo.