header image
 

Poplatky za stravu

V zmysle Dodatku č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu Obce Výčapy- Opatovce č. 1/2016 zo dňa 15.02.2018 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri materskej škole príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovne:

 • – príspevok na stravovanie dieťaťa, pokiaľ sa v materskej škole stravuje:
  Veková kategória stravníkov:
 • – stravníci od 2-6 rokov (MŠ) desiata 0,28 €
  obed 0,68 €
  olovrant 0,23 €
  – Stravníci od 6 – 11 rokov I. stupeň ZŠ – obed 1,01 €
  – Stravníci od 11 – 15 rokov II. Stupeň ZŠ – obed 1,09 €
 • Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na potravinový účet materskej školy SK83 5600 0000 0008 6743 7002 ( bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou).
 • Ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a požiada obec, dieťa má nárok na dotáciu na stravu. Zákonný zástupca uhrádza nasledovné sumy:
  Materská škola
  Desiata 0,00 €
  Obed 0,00 €
  Olovrant 0,23 €
  Základná škola
  Obed I. stupeň 0,01 €
  Obed II. Stupeň 0,09 €
 • Školská jedáleň poskytuje stravovanie za úhradu potravinových a režijných nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške 2,80 €