header image
 

Poplatky za stravu

 

V zmysle Všeobecného záväzného nariadenia  Obce Výčapy- Opatovce   č. 2/2019 zo dňa 26.06.2019 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady  v školskej jedálni pri materskej  škole  príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa  je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovne:

Veková kategória stravníkov:

  1. Stravník – dieťa v MŠ – denné stravovanie:
Ukazovateľ Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 3. finančné pásmo Spolu  náklady na nákup potravín Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom Platba ZZ za jeden deň na nákup potravín)
Desiata Obed Olovrant
MŠ denná (stravník

– dieťa MŠ)

0,38 0,90 0,26 1,54 0 1,54
MŠ denná (stravník

– dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)

0,38 0,90 0,26 1,54 1,20 0,34
  1. MŠ poskytujúca stravu zamestnancom

 

Ukazovateľ náklady na nákup potravín

3. fin.pásmo

obed

Skutočné

Réžijné náklady na

Jedno jedlo

Spolu náklady na jedno jedlo  
 
MŠ- iný stravník – zamestnanec, cudzí stravník 1,41 1,61 3,02  

Pozn. : sumy sú uvedené v eurách.

  1. Mesačný režijný poplatok vo výške 5,- €