header image
 

Poplatky za stravu

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy- Opatovce č. 2/2013 zo dňa 22.02.2013 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni pri materskej škole príspevok, ktorý uhrádza zákonný zástupca dieťaťa je určený vo výške nákladov na nákup potravín v nadväznosti na odporúčané výživové dávky nasledovne:
– príspevok na stravovanie dieťaťa:
Veková kategória stravníkov:
– stravníci od 2-6 rokov (MŠ)

  • desiata 0,26 €
  • obed 0,64 €
  • olovrant 0,22 €

– Stravníci od 6 – 11 rokov I. stupeň ZŠ

  • obed 0,95 €

– Stravníci od 11 – 15 rokov II. Stupeň ZŠ

  • obed 1,01 €

Príspevok sa uhrádza vopred do 20. dňa v predchádzajúcom mesiaci za celý mesiac na potravinový účet materskej školy č. 0867437002/5600 ( bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou).
Ak zákonný zástupca dieťaťa je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a požiada obec, dieťa má nárok na dotáciu na stravu. Zákonný zástupca uhrádza nasledovné sumy:
Materská škola

  • Desiata 0,00 €
  • Obed 0,00 €
  • Olovrant 0,12 €

Základná škola

  • Obed I. stupeň 0,00 €
  • Obed II. Stupeň 0,01 €

Školská jedáleň poskytuje stravovanie za úhradu potravinových a režijných nákladov, ktoré uhrádza zamestnanec školy, školského zariadenia a iná fyzická osoba vo výške 2,50 €