header image
 

O nás Jedáleň

Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Výčapy – Opatovce poskytuje stravovanie pre deti materskej školy, žiakov základnej školy a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Stravovanie detí a žiakov  sa poskytuje  za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Stravovanie zamestnancov a iných fyzických osôb sa poskytuje za úhradu potravinových a režijných nákladov

V materskej škole sa stravuje 63 detí, ktoré odoberajú desiatu, obed, olovrant. Obed odoberá 11 zamestnancov,  12  iných fyzických  osôb.

Vo výdajnej kuchyni pri základnej škole sa stravuje 100 žiakov a 15 zamestnancov.

 Výroba jedál v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa:

  • materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie

  • odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov

  • zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov

  • hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe

  • finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma