header image
 

O nás Jedáleň

                    Školská jedáleň pri Materskej škole

Výčapy – Opatovce

 

Školská jedáleň ako súčasť Materskej školy Výčapy – Opatovce poskytuje stravovanie pre deti materskej školy, žiakov základnej školy a iným fyzickým osobám so súhlasom zriaďovateľa a príslušného regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Stravovanie detí a žiakov  sa poskytuje  za čiastočnú úhradu nákladov, ktoré uhrádza zákonný zástupca vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky.

Stravovanie zamestnancov a iných fyzických osôb sa poskytuje za úhradu potravinových a režijných nákladov

 Výroba jedál v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa:

  • materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie
  • odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov
  • zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov
  • hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe
  • finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma
  • Vedúca školskej jedálne : Vlasta Sahulčíková
  • Konzultačné hodiny: denne od 6.30 hod do 14.30 hod v Materskej škole Výčapy – Opatovce
  • Telefonický kontakt: 037 7795146, 0911 211 429
  • Emailová adresa: sjmsvo@gmail.com