header image
 

Rodičovská rada

Poradným orgánom MŠ je Rodičovská rada / ďalej len RR /.  Zasadnutie Rodičovskej rady sa koná spravidla 4 x ročne, podľa plánu zasadnutí.  Rodičovská rada úzko spolupracuje s vedením materskej školy pri koncipovaní a organizovaní záujmovej činnosti detí, pri zabezpečovaní kultúrnych podujatí, spoločenských podujatí a exkurzií, predkladá návrhy na výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa do fondu ZRPŠ na plenárnej schôdzi rodičov.

Rodičovská rada:

  • Mgr. Zuzana Židíková – predseda
  • Mgr. Dana Kováčová – zapisovateľ
  • Dáša Čuláková – člen