header image
 

Občianske združenie

V auguste 2012 bolo z iniciatívy rodičov a pedagógov založené v MŠ Výčapy- Opatovce občianske združenie. Názov občianskeho združenia:  Združenie  rodičov  Materskej  školy  Výčapy-Opatovce,

(ďalej len ZRMŠV-O) je v zmysle zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov dobrovoľné, verejnoprospešné združenie rodičov detí, ktoré sú prijaté do Materskej školy Výčapy- Opatovce (ďalej len MŠ), so spoločným záujmom o zveľadenie Materskej školy vo Výčapoch – Opatovciach a podporu jej aktivít.

Sídlo združenia:    Materská škola, 951 44 Výčapy-Opatovce 478.
Ciele združenia:

  • zhromažďovať a aktívne riešiť námety, pripomienky a požiadavky rodičov týkajúce sa výchovy a vzdelávania detí MŠ
  • pomáhať pri nákupe a získavaní nových učebných pomôcok, detskej a odbornej literatúry, didaktických pomôcok, hračiek, športových a technických potrieb, softvérového vybavenia MŠ
  • finančne a organizačne pomáhať pri skvalitnení a skrášľovaní priestorov a areálu MŠ ( budova MŠ a dvor)
  • finančne a organizačne pomáhať pri zabezpečení kultúrnych, vzdelávacích, športových aktivít pre deti MŠ a rodičov
  • poskytovať finančné prostriedky na úhradu cestovného, vstupeniek na kultúrne a športové podujatia, exkurzie, výlety detí MŠ

Predsedníctvo ZRMŠV-O pracuje v tomto zložení:

  • Bc. Erika Machová – predseda
  • Ing. Ľubica Dlábiková– pokladník
  • Bc. Katarína Kunová – člen

Revízna komisia:

  • Bc. Andrea Baková Vernerová – predseda
  • Mgr. Marcela Koníčková – člen