header image
 

Prevádzka

PREVÁDZKA MATERSKEJ ŠKOLY

Školský rok sa začína 1. septembra a končí sa 31. augusta nasledujúceho kalendárneho roka.

Materská škola je v prevádzke v pracovných dňoch   od 6.30 hod. do 16.30 hod.   

Rodič (zákonný zástupca, iná splnomocnená osoba) preberá dieťa v čase:

 • Pri poldennom pobyte v MŠ:       od 12.00 do 12.30 hod
 • Pri celodennom pobyte v MŠ: od 15.00 do 16.30 hod.,

Po prevzatí za dieťa zodpovedá (podľa §7 ods. 8 Vyhláška MŠ SR 306/2008, v znení Vyhlášky 308/2009 a Občianskeho zákonníka a je  povinný materskú školu opustiť najneskôr do 16,35 hod., kedy sa škola zamkýna.

Triedy:

 

Trieda Umiestnenie Vek detí
1. trieda prízemie vľavo 3 – 4
rybičky  
2.trieda prízemie vpravo 4 – 5
včeličky  
3.trieda poschodie 5 – 6
sovičky  

 

 

ÚHRADA POPLATKU

 1. Príspevok za čiastočnú úhradu nákladov na dieťa v materskej škole

V zmysle Všeobecného  záväzného  nariadenia Obce Výčapy- Opatovce  č. 3/2019 o výške príspevku  na  čiastočnú  úhradu  nákladov  na dieťa v materskej v zriaďovateľskej  pôsobnosti Obce Výčapy – Opatovce  v súlade s ustanovením § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov uznieslo:

 

Článok 4

Výška príspevku za pobyt dieťaťa v Materskej škole, Kultúrna 478/15,

Výčapy – Opatovce

 1. Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumu 10,- €.
 2. Príspevok sa neuhrádza za dieťa
 3. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 4. ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 5. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.
 6. Príspevok na základe tohto VZN sa neuhrádza za dieťa:
 7. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom.
 8. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin
 9. prevádzka materskej školy bola prerušená zapríčinením zriaďovateľa.
 10. Príspevok uhrádza zákonný zástupca do 10. dňa príslušného kalendárneho mesiaca.
 11. Príspevok sa uhrádza bezhotovostne na bankový účet školy alebo poštovou poukážkou.                                                                         Platobné údaje: Adresát: Materská škola Výčapy – Opatovce ,Kultúrna 478/15,                                                                                                          951 44 Výčapy – Opatovce

                                                            Bankové spojenie: Prima banka                                                                                                                                                     Číslo účtu: SK34 5600 0000 0008 6743 4004                                                                  Variabilný symbol: je pre každé platiace dieťa priradený a písomne doručený zákonnému zástupcovi dieťaťa (kód).

Do správy pre príjemcu platiaci uvedie meno dieťaťa, za ktoré je hradená čiastočná    úhrada výdavkov materskej školy. Kontrolovateľnú evidenciu o úhradách príspevkov vedie poverený zamestnanec.

Pokiaľ zákonný zástupca dieťa neuhradí včas mesačný príspevok za dieťa, bude po písomnom upozornení riaditeľkou školy, dieťa vylúčené.