header image
 

Prevádzka

Prevádzka v MŠ

Prevádzka v materskej škole je v pracovných dňoch od 6,30 hod. do 16,30 hod.

 

Zákonný zástupca dieťaťa je povinný dodržiavať čas prevádzky v materskej škole.

Zákonný zástupca privádza dieťa do materskej školy spravidla do 8,00 hod. a preberá dieťa z materskej školy pri poldennej dochádzke v čase od 11,30 hod. do 12,00 hod. alebo pri celodennej dochádzke v čase od 15,00 hod. do 16,30 hod.

Ak si zákonný zástupca vyzdvihne dieťa o 16,30 hod., tak je povinný materskú školu opustiť najneskôr do 16,35 hod., kedy sa škola zamkýna. Ak rodič opakovane prichádza po dieťa po 16,30 hod., tak jeho neskoré príchody sú zapísané do zošita oneskorených príchodov, kde je uvedené meno rodiča, dátum a hodina neskorého príchodu, podpis rodiča a učiteľky.

V prípade, že si rodič nevyzdvihne dieťa po ukončení prevádzky viac krát, riaditeľka MŠ :

 • po prvom nevyzdvihnutí ústne upozorní rodiča na porušovanie školského poriadku
 • po druhom nevyzdvihnutí ho písomne upozorní na porušovanie školského poriadku a možnosti ukončenia dochádzky dieťaťa pri opakovanom porušovaní
 • pri ďalšom porušení ukončí dochádzku dieťaťa do MŠ.

Úhrada zákonného zástupcu

 • § 28 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/
  Vzdelávanie v materských školách sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu okrem materských škôl pri zdravotníckych zariadeniach.
 • § 28 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/
  Výšku mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou určí zriaďovateľ všeobecne záväzným nariadením.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Výčapy- Opatovce č. 2/2013 zo dňa 22.02.2013 o určení príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy:

 • za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 8,- €.

Príspevok sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 2. ak zákonný zástupca predloží riaditeľke MŠ doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 3. ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Príspevok na základe VZN č.2/2013 sa neuhrádza za dieťa:

 1. ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 1. ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom.

Tento príspevok sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci na číslo účtu SK34 5600 0000 0008 6743 4004 . Variabilný symbol pre každá platiace dieťa je uverejnený na nástenke v triedach.

DO SPRÁVY PRE PRÍJEMCU PLATIACI UVEDIE MENO DIEŤAŤA, ZA KTORÉ JE HRADENÁ ČIASTOČNÁ ÚHRADA VÝDAVKOV MATERSKEJ ŠKOLY.