header image
 

Informácie pre rodičov

Poplatky za stravu:     

 

Ukazovateľ Náklady na nákup potravín na jedno jedlo – 3. finančné pásmo Spolu  náklady na nákup potravín Dotácia na podporu dieťaťa k stravovacím návykom Platba ZZ za jeden deň na nákup potravín)
Desiata Obed Olovrant
MŠ denná (stravník

– dieťa MŠ)

0,38 0,90 0,26 1,54 0 1,54
MŠ denná (stravník

– dieťa MŠ, rok pred plnením povinnej školskej dochádzky)

0,38 0,90 0,26 1,54 1,20 0,34

 

 1. Náklady na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca:

a/ dieťaťa materskej školy, ktoré je mladšie ako posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky,

b/ dieťaťa materskej školy alebo žiaka základnej školy za odobratú stravu v danom stravovacom dni /prvý deň neprítomnosti dieťaťa na vyučovaní/

c/ neodobratú stravu v danom stravovacom dni, ak zákonný zástupca neodhlásil dieťa alebo žiaka najneskôr do 7.00 hod v danom stravovacom dni.

 1. Doplatok na nákup potravín uhrádza zákonný zástupca:

 dieťaťa materskej školy, ktoré navštevuje posledný ročník pred plnením povinnej školskej dochádzky

 1. Mesačný režijný príspevok vo výške 5,- EUR uhrádza zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka.
 2. Úhradu na nákup potravín a príspevok na režijné náklady je nutné zrealizovať najneskôr do 20 dňa mesiaca predchádzajúceho mesiaca, v ktorom sa stravovanie poskytuje.
 3. Cena jedla pre iných stravníkov zahŕňa náklady potravín a skutočnú výšku režijných nákladov

 

Podľa zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR, dieťa má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € (dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa) iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu  v materskej škole a odobralo stravu. Na základe uvedeného zákonný zástupca dieťaťa berie na vedomie, že je povinný v prípade neúčasti svojho dieťaťa na vyučovaní, dieťa zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie.

Školské stravovacie zariadenie pri materskej škole neposkytuje diétne stravovanie. Deťom na základe lekárskeho potvrdenia vystaveného lekárom špecialistom /gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergológ/ bude poskytnutá dotácia 1,20 eur/deň, kedy bolo dieťa prítomné v mš. Dotáciu vyplatí zriaďovateľ zákonnému zástupcovi na účet za dni prítomnosti dieťaťa v mš.

Stravné je možné uhradiť nasledovným spôsobom:

 • šekom na pošte – šek dostane  stravník vždy do triedy
 • Pri úhrade príspevku na stravovanie poštovou poukážkou je potrebné ústrižok o zaplatení odovzdať do kancelárie ŠJ, na vyzvanie /v prípade, že nebude dodržaná lehota úhrady/, aby bolo možné stravu poskytnúť od prvého dňa v nasledujúcom mesiaci.
 • V prípade neskorého odovzdania ústrižku bude stravníkovi poskytnutá strava až od nasledujúceho dňa po dni, kedy bol ústrižok doručený do ŠJ. Takto vzniknutý preplatok za stravovanie bude odpočítaný stravníkovi pri platbe v nasledujúcom mesiaci.
 • stálym – trvalým príkazom – potrebné zadať variabilný symbol , prvý pracovný deň v mesiaci musí byť strava vždy uhradená.
 • internetbankingom
 • variabilný symbol = mesiac za ktorý sa platí + identifikačné číslo stravníka

   /napr. 92034 = 9 mesiac september , 2034 identifikačné číslo stravníka/

číslo účtu školskej jedálne SK83 5600 0000 0008 6743 7002.

 Pri platbe je potrebné dodržať:

 • termín platby do 20. dňa v mesiaci vopred

 

Suma na šeku pozostáva :

Počet stravných dní v mesiaci  x  príslušný poplatok za stravu  –  vrátený poplatok za stravu za neodobraté obedy z predchádzajúceho mesiaca.

Na konci školského roka sa preplatky vracajú na účet stravníka. Ak stravník  pokračuje v stravovaní v ďalšom školskom roku preplatok sa mu odráta v šeku za september + október

 Výroba jedál v školskej jedálni sa uskutočňuje podľa:

 • materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie
 • odporúčaných výživových dávok podľa vekových kategórií stravníkov
 • zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov
 • hygienických požiadaviek a zásad správnej výrobnej praxe
 • finančného príspevku od zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na nákup potravín na jedlo podľa zvoleného finančného pásma

 

Podmienky organizácie režimu stravovania

 

Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné do 14.00 hod deň vopred vo výnimočných prípadoch  do 07.00 hod. v  daný deň.

V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do jednorázového riadu v čase od 11.00 – 11.15 hod, v zmysle vyhlášky MZ SR 533/2007, §5, ods. 2 a 3. V tomto prípade stravník uhrádza plnú výšku príspevku na stravovanie, ktorý je uvedený pri jednotlivých kategóriách stravníkov vyššie. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v škole je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

 

Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Ak zákonný zástupca stravníka neposkytol číslo účtu, alebo uviedol nesprávne číslo účtu, na kroý mu má byť preplatok vrátený a ani iným spôsobom nespolupracoval vo veci vrátenia preplatku, školská jedáleň bude postupovať podľa ustanovenia § 107 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého sa právo na vydanie plnenia preplatku premlčí za tri roky. Po uplynutí trojročnej premlčacej doby si môže škola tieto preplatky stravného použiť na prevádzkové náklady školskej jedálne.

 

Možnosti odhlasovania zo stravovania:

 

 • telefonicky na tel. č.: +421 0377795146, 0911211429  /vedúca jedálne/
 • SMS na tel.č. 0911211429
 • osobne v MŠ Výčapy – Opatovce
 • web aplikáciou na www.jedalen.sk
 • emailom na web stránke : sjmsvo@gmail.com

 

Časový harmonogram stravovania    

  DESIATA            OBED OLOVRANT
RYBIČKY 8.30 – 8.50 11.15 – 11.45 14.35 – 14.55
VČIELKY 8.50 – 9.10 11.45 – 12.15 14.55 – 15.15
SOVIČKY 9.10 – 9.30 12.15 – 12.45 14.15 – 14.35