header image
 

Informácie pre rodičov

Prihlasovanie na stravu

Stravník sa prijíma na stravovanie po vyplnení a predložení „Zápisného lístka“ na stravu  a po zaplatení stravy. Tlačivo je k dispozícii  u vedúcej  ŠJ aj na internetovej stránke.

Odhlasovanie:

  • odhlasovať dieťa zo stravy je potrebné deň vopred, najneskôr do 7,30 hod v príslušný deň, osobne v materskej škole

  • na tel. č. 0377795146, 0911211429 / nie do odkazovej služby /.

V prípade choroby (prvý deň) si môže stravník (zákonný rodič) obed odobrať do vlastného obedára v čase od 11,30 – 12.30 hod. Ďalšie dni v čase choroby sa odhlasujú zo stravy.

Ak sa stravník odhlási z obeda včas, zníži sa platba v nasledujúcom mesiaci o cenu odhlásených obedov.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná náhrada neposkytuje!

Platba

Stravné je možné uhradiť nasledovným spôsobom:

  • šekom na pošte – šek dostane  stravník vždy do triedy

  • prostredníctvom internetu – internet banking dokladom o zaplatení je výstup z tlačiarne,     tu je potrebné zadať variabilný symbol , meno stravníka/ pri zadaní emailovej adresy zákonného zástupcu je zasielaná výška stravného emailom/

  • stálym – trvalým príkazom  – potrebné zadať variabilný symbol

Pri platbe je potrebné dodržať:

  • termín platby do 20. dňa v mesiaci vopred

  • prvý pracovný deň v mesiaci musí byť strava vždy uhradená.

  • variabilný symbol = mesiac za ktorý sa platí +identifikačné číslo stravníka

   /napr. 9102034 = mesiac september,október, posledné štvorčíslie     identifikačné číslo stravníka/

  • číslo účtu školskej jedálne SK52 5600 0000 0008 6743 3001

Suma na šeku pozostáva :

Počet stravných dní v mesiaci  x  príslušný poplatok za stravu  –  vrátený poplatok za stravu za neodobraté obedy z predchádzajúceho mesiaca.

Na konci školského roka sa preplatky vracajú na účet stravníka. Ak stravník  pokračuje v stravovaní v ďalšom školskom roku preplatok sa mu odráta v šeku za september + október.

Všetky otázky ohľadom stravovania môžete riešiť osobným pohovorom

s p. Vlastou Sahulčíkovou , alebo telefonicky na t.č. 0911 211 429, alebo na  emailovej adrese: msvo478@gmail.com