header image
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Materská škola, Kultúrna 478/15 Výčapy-Opatovce je verejným obstarávateľom podľa §7  ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej len ” zákon o verejnom obstarávaní”)

V zmysle § 24  zákona o verejnom obstarávaní zriaďuje Materská škola, Kultúrna 478/15, Výčapy-Opatovce na internetovej stránke svoj ” Profil verejného obstarávania”. V profile bude uverejňovať informácie týkajúce sa verejného obstarávania, t.j., predbežné oznámenia, výzvy na predkladanie ponúk, informácie o plánovaných nákupoch, informácie o uzavretých zmluvách, informácie o dôvodoch zrušenia použitého postupu zadávania zákazky a ďalšie všeobecné informácie. Zadávanie zákaziek je zabezpečované v zmysle smernice o verejnom obstarávaní.

Podľa § 5 zákona o verejnom obstarávaní podľa finančných limitov v závislosti od predpokladanej hodnoty rozdeľujeme:

  1. zákazky nadlimitné, zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie a vo Vestníku verejného obstarávania.
  2. zákazky podlimitné, zverejňované vo Vestníku verejného obstarávania
  3. zákazky s nízkymi hodnotami

Verejný obstarávateľ používa postupy v procese verejného obstarávania:

  1. verejná súťaž (VS)
  2. užšia súťaž (US)
  3. rokovacie konanie (RK)
  4. súťažný dialóg (SD)

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: 

Materská škola, Kultúrna 478/15 Výčapy-Opatovce

Kultúrna 478/15

951 44 Výčapy-Opatovce

Štatutár: Bc. Mária Beňová

IČO: 37960903

DIČ: 2021764481

tel: 0377795146

 

Informácia o zadávaní

plán verejného obstarávanie pre rok 2021

plán verejného obstarávania pre rok 2020

 

Zmluvy

viď. publikovanie informácií